2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi
 1. Sağlık Bilimleri Enstütüsünde Açılan Programlar
  1. Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisansüstü Programları
 1. Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Doktora Programı
  1. ERU Lisansüstü Programları
 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 1. Fen Bilimleri Enstitüsünde Açılan Programlar
  1. Nanotıp ve Nanoteknoloji Programı
 1. Tezli Yüksek Lisans Programı
 2. Doktora Programı
 1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Açılan Programlar
  1. Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisansüstü Programları
 1. Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders

ERF 600 Özel Konular

Tipi, Kredi

Zorunlu, 4-0-4

İçeril

Tez konusunun belirlenmesi

Tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması

Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması

Deneysel çalışmalar sonucu verilerin toplanması

Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması

 

Ders

ERF 603 İyi Radyofarmasi Teknikleri (GRP)

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçeril

Kalite ve kalite güvencesi sistemi

GMP ve GRP nedir?

Radyofarmasi laboratuvar tasarımı

Radyofarmasi laboratuvarlarında kullanılan ekipmanlar

Partikül, mikrobiyal ve radyoaktif kontaminasyon ve bunların izlenmesi ve azaltılması için alınması gereken önlemler

Radyofarmasötiklerde yapılan kalite kontrol testleri; radyokimyasal ve radyonüklidik saflık

Radyoaktif materyallerin taşınması

Radyoaktif atıkların yönetimi

İlgili kayıtların tutulması

 

Ders

ERF 604 Gama Radyasyonuyla Sterilizasyon

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçeril

Sterilizasyon yöntemleri ve gama radyasyonuyla strilizasyon

Mikroorganizmaların radyasyona duyarlılığı, biyolojik indikatörlerin kullanımı

Mikrobiyal yük yoğunlunun (bioburden) belirlenmesi

Sterilite temin seviyesi (SAL) dozunun hesaplanması ve sterilizasyon dozunun seçimi, sterilizasyon dozunun kontrolü

Radyomikrobiyoloji laboratuvarı, aletler, kullanılan teknikler

Laboratuvar tekniklerinin validasyonu

Radyasyonla sterilizasyon tesisleri

Yönetmelikler ve standartlar (AAMI-ISO)

 

Ders

ERF 607 Radyasyon Fizik ve Kimyası

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçeril

Atom, çekirdek yapısı

Uyarılmış düzeyler, izomerler

Elektromagnetik ışıma, çekirdek reaksiyonları, izotoplar

Reaktör ve siklotronlarda üretilen radyonüklitler

Çevre ve biyolojik yapıdaki doğal derişimler

Radyoaktif bozunma, istatistikleri

Enerji spektrumları

Fotonların maddeyle etkileşimleri

Kütle soğurma etkisi

Elektronların madde içinde etkileşimleri

Doğrusal enerji iletimi

Enerji yoğunluğu

İyonizasyon

Doz ve doz sabitleri

Radyasyon ölçümü

GM-tüpleri, sintilasyon ve yarı iletken dedektörler

Sinyal ve data transferinde elektronik, sayın istatistiği

 

Ders

ERF 609 Radyasyondan Korunma

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçeril

Radyoaktivite ve radyoizotoplar hakkında bilgi

Sağlık fiziğinin prensipleri

Radyasyonun biyolojik etkileri

Sağlık fiziği enstrümantasyonu, dozimetreler ve maruz kalma kayıtları

Dekontaminasyon işlemleri

Radyofarmasi laboratuvarında çalışan personelin korunması

Çalışma ortamının, havasının, yüzeylerin, kişilerin radyasyon yönünden izlenmesi

Radyoaktif materyallerin taşınması, atıkların imhası

Yasal düzenlemeler

 

Ders

ERF 610 Radyasyofarmasötiklerde Kalite Kontrol

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçeril

Nükleer yönetmelikler, farmakopeler, NRC, FDA yönetmelikleri

İdeal radyofarmasötiğin özellikleri

Radyofarmasötiklere özgü görülen problemler

Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri; radyonüklidik saflık

Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri; kimyasal, radyokimyasal saflık

Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri; sterilite testleri, pirojen testleri, radyofarmasötiklerin biyodağılımı ve toksisite testleri

Doz kalibratörü ve Mo-99/Tc-99m jeneratörlerinde yapılan kalite kontrol testleri

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; Tc-99m radyofarmasötikleri

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; iyotla işaretli radyofarmasötikleri

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; PET radyofarmasötikleri

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; diğer radyonüklitlerle işaretli radyofarmasötikleri

 

 

Ders

ERF 611 Radyasyofarmasötikler

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçeril

Tanımlar

Radyofarmasötiklerin prensipleri

Ofisinal ve yeni radyofarmasötikler, kalite kontrolleri, endüstriyel üretimleri

Yeni radyofarmasötiklerin tasarımı

Tc-99m radyofarmasötikleri

Radyoiyot işaretli radyofarmasötikler

PET radyofarmasötikleri

Diğer radyonüklidlerle işaretli radyofarmasötikler

Radyofarmasötiklerin kullanımını etkileyen faktörler

 

Ders

ERF 613 Seminer

Tipi, Kredi

Zorunlu, 2-2-3

İçeril

Radyofarmasi alanında son gelişmeler

 

Ders

ERF 662 Radyofarmaside Literatür Tarama, Değerlendirme ve Kullanım Prensipleri

Tipi, Kredi

Zorunlu, 3-0-3

İçeril

Bilim, bilgi, bilimsel yöntem, araştırma nedir?

Araştırma türleri

Veri toplama

Arşiv ve kütüphane taraması

ULAKBİM’den yararlanma

İnternetten yararlanma, WoS, H-indeks, Citation kavramları

Kartoteks, literatür defteri tutma

Bilgisayar bazlı data sistemler, CA, Index Medicus, Nursing Index, Dental abstract tarama, SCI ve ISTP tarama

Referans yazma sistemleri

Tez/rapor/makale yazımı

ISBN, ISSN, DOI sistemleri

Poster/sözlü sunum hazırlama

İntihal, fikri mülkiyet hakları, yasal ve etik düzenlemeler

 

 

Ders

ERF 681 Radyofarmasiye Giriş

Tipi, Kredi

Zorunlu, 3-0-3

İçerik

Radyofarmasi nedir? Radyofarmasist kimdir? Radyofarmasötiklerin tanımı, Radyoloji ve Nükleer Tıpta kullanılan ilaçların farkı

Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve tanımlar

Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, radyonüklit tanımları ışınlama çeşitleri, ışınlaırn özellikleri

Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri

Radyoaktif materyallerin elde edilmesi, reaktör, siklotron ve jeneratörler

Radyasyondan korunma ve dozimetreler

Radyofarmasi laboratuvar tasarımı ve GRP

İşaretleme yöntemleri

Radyofarmasötiklerin hücreye giriş yolları

Farmakopelerden örnekler

İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötikler

Üreticilerden sağlanan radyofarmasötikler

 

Ders

ERF 682 Uygulamalı Lipozom Teknolojisi

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçerik

Lipozom ve lipozom benzeri ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması

Bu taşıyıcı sistemlerin özellikleri

Karakterizasyon çalışmaları

Lipozom ve lipozom benzeri ilaç taşıyıcı sistemler üzerinde yapılan in-vitro ve in-vivo çalışmalar

 1. Doktora Programı

Ders

ERF 700 Özel Konular

Tipi, Kredi

Zorunlu, 5-0-5

İçerik

Tez konusunun belirlenmesi

Tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması

Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması

Deneysel çalışmalar sonucu verilerin toplanması

Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması

 

Ders

ERF 701 Seminer

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-2-3

İçerik

Radyofarmasi alanında son gelişmeler

 

Ders

ERF 702 Radyofarmaside Kullanılan Radyoaktif İzleyiciler

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçerik

Radyoaktif izleyici tasarımı

Hazırlama (kavramlar ve kriterler, izleyici uygulamaları, radyoaktif işaretleme, izotopik ve izotopik olmayan C-14 radyoaktif izleyicilerin sentezi, biyosentez yöntemleri)

Kimyasal özellikler (radyoaktif çekirdeklerin saflığı, radyokimyasal saflık, taşıyıcısız radyoaktif izleyiciler, radyoaktif izleyicilerin stabilitesi, radyoliz)

Biyolojik özellikler ( radyoaktif izleyici reseptörleri, radyoaktif izleyici lokalizasyonu, hormon ve enzim reseptörleri ile radyo etkileşimleri radyoaktif izyelicilerin metabolizasyonu, stimülasyonu ve depresyonu, in-vitro demonstrasyon, radyoaktif izleyicilerin biyolojik kaderi, radyoaktif izleyiciler ile biyolojik denemeler)

Radyoaktif izleyicilerin yan etkileri

Radyoaktif izleyici çalışmaların değerlendirilmesi

 

Ders

ERF 703 Radyofarmasinin Temelleri

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçerik

Atomik ve nükleer teori

Nükleer reaksiyonlar, alfa, beta, gama bozunmaları

Doz hesaplamaları

Radyoaktivite-madde etkileşimleri

Radyasyonun biyolojik etkileri

Tıbbi uygulamalarda kullanılan radyoaktif çekirdekçiler

Dozimetreler

Radyasyondan korunma

 

Ders

ERF 705 Radyofarmasötüklerin Biyolojik Transport ve Lokalizasyon Mekanizmaları

Tipi, Kredi

Zorunlu, 3-0-3

İçerik

İlaçların hücreye giriş ve lokalizasyon mekanizmaları

Radyofarmasötiklerin biyodağılımları ve biyodağılımı etkileyen faktörler

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklerin biyodağılımları

Radyofarmasötiklerin lokalizasyon mekanizmaları

Radyofarmasötiklerin metabolizasyon mekanizmaları

Klinikte kullanılan radyofarmasötiklerin beklenen biyodağılım ve lokalizasyonunu değiştiren faktörler

 

Ders

ERF 706 Radyofarmakoloji

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçerik

Tc-99m radyofarmasötikleri: Yapı aktivite ilişkileri, kimyasal potansiyeli ve sınırlılıkları

İyot işaretli radyofarmasötikler; yapı aktivite ilişkileri, kimyasal potansiyeli ve sınırlılıkları

İndium işaretli radyofarmasötikler; kompleklerinin kimyası

Radyofarmakokinetiğin biyolojik yönü

Radyofarmakolojinin prensipleri, problemleri ve eğilimleri

Stabil izotop radyofarmasötiklerinin klinik kullanımında temel prensipler

Radyofarmasötiklerle farmasötikler arasında etkileşmeler

Radyofarmasötiklerin toksisite ve emniyeti

Radyofarmasötiklerin yol açtığı advers reaksiyonlar

 

Ders

ERF 708 Farmasötiklere Radyasyonun Etkisi

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçerik

Radyasyon türleri ve uygulamaları

Radyasyon-materyal etkileşimleri

Gama radyasyonunun farklı farmasötik etkin madde ve/veya yardımcı maddeleri üzerinde etkisi

Gama radyasyonun parenteral ve oftalmik dozaj formlari üzerinde etkisi

Periodontolojide kullanılan kimyasal üzerinde radyasyonun etkisi

Radyasyonun muhtemel etkilerini izlemek için yapılacak testler; fizikokimyasal, kimyasal, spektral incelemeler, biyolojik testler vs.

Radyasyonun farmasötik ambalaj malzemeleri üzerinde etkisi

 

Ders

ERF 712 Radyofarmaside Pratik Çalışmalar

Tipi, Kredi

Zorunlu, 0-8-4

İçerik

Radyofarmasötiklerin hazırlanması

Radyoaktif işaretleme

Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü

Ticari kitler

Mo-99/Tc-99m jeneratörünün sağımı ve kalite kontrol testleri

Radyofarmasötiklerin (soğuk ve sıcak kitlerin) saklama ve depolanması

Dökümantasyon ve ilgili kayıtlarının tutulması

Radyofarmasötiklerin klinik uygulamaları; görüntüleme ve tedavide kullanımları

 

Ders

ERF 771 Radyofarmasötikler ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yeni Gelişmeler

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçerik

Yeni radyofarmasötik dizaynı, işaretleme metodları

Radyoaktif işaretli peptid proteinler, makroagregatlar; özellikleri ve kullanımları

Radyoaktif işaretli kolloidler; özellikleri ve kullanımları

Radyoaktif işaretli kırmızı kan hücreleri, lökosit ve plateletler, fibrinojen vs.; özellikleri ve kullanımları

Radyoaktif işaretli monoklonal antikorlar; özellikleri ve kullanımları

Radyoaktif işaretli partikül ilaç taşıyıcı sistemler (lipozomlar, niozomlar, sfingozomlar, mikroküreler, nanopartiküller, kitozomlar vs.)

 

Ders

ERF 772 Radyofarmasötikleri Hastane Uygulamaları

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-2-4

İçerik

Klinikte kullanılan radyofarmasötikler, hazırlanmaları ve kullanım alanları

Kalp görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Kemik görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ; nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Tiroid görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ; nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Böbrek görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ; nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Beyin görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ; nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Solunum sistemi görüntülenmede kullanılan radyofarmasötikler ; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Onkolojide kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Pediadrik uygulamada kullanılan radyofarmasötikler ; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

Tedavide kullanılan radyofarmasötikler ; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması

 

 

Ders

ERF 773 Tıbbi Cihazlar, Tıbbi Gazlar ve Radyofarmasötikler

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-0-3

İçerik

Tıbbi cihaz nedir? Tıbbi cihaz-ilaç-radyofarmasötik karşılaştırması

Tıbbi cihazların tedavideki yeri (kombine preparatlarla karşılaştırılması)

Tıbbi cihazların sınıflandırılması ve mevzuatı

Tıbbi cihaz ve radyofarmasötik olarak tıbbi gazlar, sınıflandırılmaları

Tıbbi cihazlarla ilgili terminoloji

Tıbbi cihazların sterilizasyonu ve gama radyasyonuyla sterilizasyonu

Radyoaktif olan ve olmayan tıbbi gazlar/tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz ve tıbbi gazların üretiminde GMP

Farmakope örnekleri ve tedavideki örnekler

Etiket, ambalajlama, kayıt ve dökümantasyon

 

Ders

YET 790 Doktora Yeterlilik Hazırlık Dersi

Tipi, Kredi

Seçmeli, 0-4-2

İçerik

Doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma

 

  1. ERU Lisansütü Programı
 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders

ERU 506 Radyofarmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırmasında Genel Uygulama Prensipleri

Tipi, Kredi

Zorunlu, 2-0-2

İçerik

Radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (FDA uygulamaları)

Radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (EU uygulamaları)

Türkiye’de radyofarmasötik yönetmeliği

Ruhsat dosyasında neler bulunur?

Radyofarmasötiklerin üretim yeri izin başvurusu için gerekli belge ve bilgiler

Radyofarmasötik ürün izin başvurusu için gerekli belge ve bilgiler

Radyofarmasötikler için iyi üretim uygulamaları kılavuzu

Kısa ürün bilgisi

Kullanım talimatı

İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötiklerin tabii olduğu yönetmelikkler

Atık yönetmeliği

Tip değişiklik başvurusu

Uygulama

 

Ders

ERU 507 Radyofarmasiye Giriş

Tipi, Kredi

Seçmeli, 2-0-2

İçerik

Radyofarmasi nedir? Radyofarmasist kimdir? Radyofarmasötik ve radyokimyasal tanımı

Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve ilgili terminoloji

Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, ışınlama çeşitleri

Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri

Radyoaktif materyallerin elde edilmesi, reaktör, siklotron ve jeneratörler

Radyasyondan korunma ve dozimetreler

Radyasyon ve biyolojik etkileri

Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü

Radyofarmasi laboratuvar tasarımı ve GRP kuralları

Atık yönetimi

Farmakopelerden örnekler

İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötikler

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Açılan Programlar
  1. Nanotıp ve Nanoteknoloji Programı

 

 1. Tezli Yüksek Lisans Programı

Radyofarmasi Anabilim Dalı’nda açılan yüksek lisans dersleri de alınmalıdır.

 1. Doktora Programı

Ders

NNT 735 Veziküler Nanoilaç Taşıyıcı Sistemler ve Medikal Görüntülemede Kullanımları

Tipi, Kredi

Seçmeli, 3-1-3

İçerik

Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans görüntüleme, ultrason ve radyonüklidik görüntüleme yöntemleri, kontrast maddeler, kontrast madde taşıyan nano ilaç taşıyıcı sistemler.

Ayrıca Radyofarmasi Anabilim Dalı’nda açılan diğer doktora dersleri de alınmalıdır.