Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya anabilim Dalı Projeler

Son 5 yıla ait güncel proje listesi;

 • Potansiyel Antifungal ve Antikonvülsan Etkili Yeni Azol Bileşikleri: Moleküler Modelleme, Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Arilalkilazol Yapısında Yeni Oksim Ester Türevleri Üzerinde Çalışmalar Sentez Biyolojik Aktivite ve Moleküler Modelleme (HÜBAP-Doktora Tez Projesi)
 • Kurum içi bir azol kütüphanesi içerisinden sanal aktivite tarama ile yeni alfa-glukozidaz inhibitörü bileşiklerin keşfi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Bazı 5-Kloro-2-benzoksazolinon Tiyosemikarbazit, 1,3,4-Tiyadiazol ve 1,2,4-Triazol-5-tiyon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Bazı Ariloksimetil 1,3,4-Oksadiazol, 1,3,4-Tiyadiazol ve 1,2,4-Triazol ve 1,2,4- Triazol-5 Tiyon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • 2-Fenilbenzotiyazol Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Antimikobakteriyel Aktivite Göstermesi Beklenen Bazı 2,3-Disübstitüe-5-Metil- 4-Tiyazolidinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Antikanser İlaç Tasarımı ve Aktivite Taraması (HÜBAP-Uluslararası Araştırma İş birliği Projesi)
 • Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Çoklu Hedefe Yönelik Etki Göstermesi Beklenen Yeni 2-Pirazolin ve Benzimidazol Türevlerinin Moleküler Modelleme, Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Akrilonitril Yapisi Taşiyan Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikobakteriyel Aktivitelerinin İncelenmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Allomaltol Türevi Yeni Mannich Bazlarının Sentezi ve Tirozinaz İnhibitörü Etkilerinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Mannich Bazlarının Tirozinaz İnhibitörü Etkileri ve A375 İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Hücre Canlılıklarının Değerlendirilmesi (TÜBİTAK-1002 Projesi)
 • Cilt Lekelerine Etkili Kojik Asit Türevi Dermokozmetik Ürünlerin Hazırlanması (TÜBİTAK-TEYDEP-1512)
 • Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazının A375 İnsan Malin Melonoma Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Aydınlatılmasında Genomik Yaklaşımlar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları-EP (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Kojic Acid Derived Mannich Bases with Biological Effect-US (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Kojik Asit Türevi Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi ve Melanoma Hücrelerine Karşı Sitotoksisiteleri ile Tirozinaz İnhibisyonu Etkilerinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin sentezi, kalsiyum modülatör etkilerinin ve antioksidan özelliklerinin araştırılması (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin sentezi ile antimikrobiyal ve antioksidan etkileri üzerinde çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • L-Tipi kalsiyum kanal blokörü kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Alkil 2,6,6(2,7,7)-trimetil-4-(bifenil)-5-okso-1,4,5,6,7,8-hekzahidrokinolin 3-karboksilat türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Çoklu Hedefli Yeni Amit/Karbamat Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve İnhibitör Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Hidrazon yapısında yeni MAO inhibitörü bileşiklerin sentezi ve MAO inhibisyonunun insan prostat akciğer ve gliyoma tümörlerindeki terapötik etkisinin değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Monoamin Oksidaz İnhibitörü Etki Göstermesi Beklenen Yeni Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi Moleküler Modellemesi ve MAOA MAOB Selektifliklerinin Araştırılması (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Bazı Yeni 5-Ariliden-Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazol-6(5H)-On Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonları ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK-1002 Projesi)
 • MAO İnhibitörü etki göstermesi beklenen hidrazon iskeleti taşıyan yeni bileşiklerin sentez ve yapı tayini çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni 1-Aminometil-1,2,4-triazol-5-tiyon Bileşiklerinin Sentezi ve Yapı Aydınlatma Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Sentezlenen 2-Benzoksazolinon Türevi Bileşiklerin Antioksidan ve Antienflamatuar Etkilerinin Deneysel Sıçan Akut Pankreatit Modelinde Araştırılması (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni sentezlenen 2-imino-tiyazolidin-4-on ve oksazolidindion türevlerinin monoamin oksidaz MAO inhibitör aktivitelerinin tayini (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni 2-imino-tiyazolidin-4-on ve Oksazolidindion Türevlerinin Asimetrik Sentezi, Antimikrobiyal ve Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitör Aktivitelerinin Tayini (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Bazı Yeni Kondanse Triazol Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması (HÜBAP-Doktora Tez Projesi)
 • Aril bütenoik asit türevlerinin HDAC-spesifik inhibisyon aktivitelerinin ve nöroprotektif etkilerinin araştırılması (HÜBAP-Kapsamlı Araştırma Projesi)
 • Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni 1,2,4-Triazol Türevi Bileşiklerin Sentez ve Aktivite Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi),
 • EGFR inhibitörü olarak etki göstermesi beklenen yeni bazı kinoksalin türevleri üzerinde çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazı Bileşiğinin UV ile indüklenmiş Melanoma Karşı Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Sentezlenen Antitirozinaz Aktiviteye Sahip Kojik Asit Türevlerinin A375 Malin Melanoma Hücre Hattında Sitotoksisite ve Hücre Ölümü Üzerine Etkisinin Aydınlatılması (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Parkinson tedavisinde yeni ilaç geliştirme ve formülasyon çalışmaları: KOJI MG84’ün anti-nörodejeneratif ve nöroprotektif etkisinin in vitro/in vivo incelenmesi ve farmakokinetik araştırmaları (TÜSEB- Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik)
 • Hipertansiyon Tedavisinde Etkili Yeni Sentezlenen ve Çözünürlük Sorunu Olan 1,4-Dihidropiridin Türevi Madde Üzerinde Önformülasyon Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Potansiyel L-/T-Tipi Kalsiyum Kanal Blokörü Dihidropirimidin Türevlerinin Sentezi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni antifungal bileşiklerin ligand ve yapı temelli sanal aktivite tarama yöntemi ile keşfi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Hekzahidrokinolin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Tranforme Edici Büyüme Faktörü Beta (TGF-β) Üzerine İnhibitör Etkileri ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması Moleküler Hedeflerle Etkileşimlerinin In Silico Olarak Saptanması (HÜBAP-Kapsamlı Araştırma Projesi)
 • Yeni Hekzahidrokinolin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Dönüştürücü Büyüme Faktörü-Beta (TGF-β) ve İnflamasyon Mediyatörlerine Etkilerinin In Vitro ve In Silico Olarak İncelenmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni HİF PHD2 inhibitörlerinin yüksek verimli sanal aktivite tarama ile keşfi ve hücre düzeyinde validasyonu (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Hepatosellüler Kanser Tedavisi için Hippo Sinyal Yolaği YAP Proteini Hedefli Yeni Aday Moleküllerin Geliştirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)