Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Lisans Eğitimi

 

Ders : ECF 202 Farmasötik Botanik 
Dönem ve yıl : Bahar, İki 
Tipi ve kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik : Farmasötik Botanik tanımı ve eczacılıktaki önemi, genel kavramlar. Bitkilerin ve drogların
adlandırılması ve sınıflandırılması, bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri. Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma. Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; monokotil ve dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar, bitkiler, drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları. Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Farmasötik Botanik'te modern biyoteknolojik uygulamalar.

Ders : ECF203 Farmasötik Botanikte Temel Kavramlar ve Terminoloji
Dönem ve yıl : Güz, İki
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2
İçerik : Bitki sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, mesleki latince, nomenklatür; bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji; makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi.

Ders : ECF 204 Farmasötik Botanik Laboratuvarı 
Dönem ve yıl : Bahar, İki. 
Tipi ve Kredisi :Zorunlu, 0-3-1 
İçerik : Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması
. Eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: Kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi. Tıbbi bitkilerin teşhisi: eczacılıkta ve Türkiye florasında önemli Gymnospermae ve Angiospermae bitkilerinin familyalarının tayini.

Ders : ECF 303 Dünyada Geleneksel Tedavi Sistemleri ve Mitolojide Tıbbi Bitkiler
Dönem ve yıl : Güz, Üç
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Geleneksel tedavide kullanılan temel kavramlar, etnobotanik, etnofarmakoloji ve fitofarmakoterapi esasları
. Geleneksel tedavide doğal kaynaklar ile ilgili bilgiler. Dünyada ve Türkiye'de uygulanan temel geleneksel tedavi sistemleri, geleneksel tedavi sistemlerinin tarihçeleri, temel prensipleri ve uygulama alanları. Mitolojide yer alan ve geçmişten günümüze kullanımı olan tıbbi bitkiler.

Ders : ECF 305 Genetik Olarak Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkiler ve Biyogüvenlik
Dönem ve yıl : Güz, Üç
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki üretimi ve amaçları, Bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar
. Transgenik bitki üretim teknikleri. Türkiye ve Dünya'da transgenik ürünlerin durumu. Transgenik bitkilerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri. Transgenik bitkilerin eczacılık açısından önemi. Gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler. Biyogüvenlik kanunu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar. Transgenik bitkilerin geleceği.

Ders : ECF406 Türkiye Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi
Dönem ve yıl : Bahar, Dört
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Ön bilgiler. Türkiye florası ve eczacılık bakımından önemli bitkiler. Drogların ve tıbbi bitkilerin ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri yönünden değerlendirilmesi. Tıbbi bitkilerin ve drogların Türkiye ve Dünyadaki ticareti, ihraç edilen yabani bitkiler ve alınması gereken önlemler. Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler. İthal edilen bitkiler ve droglar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler. Bitkisel ilaçlar ve bitkisel ürünler
ile ilgili yönetmelikler.

Ders : ECF501 Eczacılıkta Bitki Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları 
Dönem ve yıl : Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Bitki doku kültürü ve bitki moleküler biyolojisi hakkında temel bilgiler
. Kültür tipleri ve uygulama amaçları. Bitki doku ve hücre kültürü ile sekonder metabolit üretimi ve regülasyonu. Biyotransformasyon, bitkilerden genetik materyalin izolasyonu ve klonlanması, gen aktarımı ve uygulamaları, sekonder metabolit sentezinde moleküler tekniklerin uygulaması.

Ders : ECF503 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Bitkisel Drogların Kalitesi ve Standardizasyonu
Dönem ve yıl : Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Bitkisel drogların kalitesi ve standardizasyon ile ilgili genel bilgiler. Tıbbi bitkilerin ve drogların ulusal ve uluslararası standartları. Türk ve Avrupa Farmakopesi, Komisyon E, WHO ve diğer monograflarda bulunan bitkisel drog ve bitkisel drog preparatlarıyla ilgili tanımlar, sinonimler, yerel isimler, organoleptik özellikler, makroskopik ve mikroskopik özellikler, genel tanıma, saflık, biyolojik güvenilirlik ve diğer testler, analizler, tescil edilmiş ve geleneksel etki ve tıbbi kullanımlar. Avrupa Farmakopesi adaptasyonu Türk Farmakopesi'ndeki drog kalitesi, standardizasyonlar ve monograflar.

Ders : ECF 512 Etnobotanik ve Halk İlaçları
Dönem ve yıl : Bahar, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik :
Etnobotaniğin tanımı, kapsamı ve tarihçesi, etnobotanik ile ilişkili bilim dalları. Türkiye Florası ve etnobotanik açıdan değerlendirilmesi. Etnobotanik çalışmalarda kullanılan yöntemler, veri ve materyal toplama, herbaryumlar. Dünyada ve Türkiyede etnobotanik ve halk ilacı çalışmalarının dünü ve bugünü. Geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkilerin ait olduğu familyalar ve Türkiyedeki yerli adları. Halk ilacı olarak kullanılan bitkiler ve geleneksel kullanımları. Gıda (sebze, meyve, baharat, çay vs) olarak kullanılan bitkiler. Yağ ve lif kaynağı bitkiler. Boyar madde olarak kullanılan bitkiler. Etnobotanik bilgilerin yeni ilaç keşfindeki rolü. Tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımlarının ilaca dönüşümündeki esaslar, etik ilkeler ve eczacının rolü

Ders : ECF559 Kozmetiklerde Kullanılan Bitkisel Kaynaklar ve Fitokozmetikler
Dönem ve yıl : Güz, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Fitokozmetiklerde kullanılan bitkisel kaynaklar
. Fitokozmetiklerde kullanılan bitkilerin/drogların karakterizasyonu ve analizleri Aromafarmasi ve spa ürünleri. Kozmetik preparatlarda bulunması istenmeyen veya miktarı kısıtlanan bitkiler veya ekstreleri/etken maddeler. Fitokozmetiklerde yeni yaklaşımlar.

Ders : ECF 561 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Analizler
Dönem ve yıl : Bahar, Beş
Tipi ve kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik :
Tıbbi bitkiler, bitkisel drog ve bitkisel preparatlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler hakkında ön bilgiler, terminoloji. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde yer alan bitkisel materyalin bileşimini etkileyen faktörler, iyi tarım ve toplama uygulamaları. Bitkisel preparat-ilaç, tıbbi bitki-ilaç etkileşimleri. Tıbbi bitkilerin, bitkisel drogların ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin kalite kontrol ve farmakope analizleri. Farklı kaynaklarda istenen ve uygulanmakta olan ileri analiz yöntemleri. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerde istenen analizler. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bitkisel ürünlerde istenen spesifikasyonlar. Avrupa İlaç Ajansı (EMA)-Bitkisel Tıbbi Ürünler Komitesi (HMPC) tarafından bitkisel tıbbi ürünlerde istenen spesifikasyonlar ve değerlendirmeler. Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) Drogları Çalışma Partisi ve diğer Uzakdoğu Sağlık ve İlaç Otoriteleri tarafından bitkisel ürünlerde istenen spesifikasyonlar. Bitkisel besin destekleri ve nutrasötiklerde yapılan analizler ve limitler. Adli Tıp Kurumu Narkotik Şubesi tarafından bitkisel kaynaklı ürünler üzerinde yapılan analizler-Mikroskopik ve kimyasal analizler.