Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu ve Adı:

EFB 600-01 Özel konular-1

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman  Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1)Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme; 2)Literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilme, veri toplama aracını geliştirebilme;
3)Araştırma verilerini toplayabilme; 4)Verileri analiz edebilme; )Araştırma bulgularını tablolaştırıp yorumlayabilme; 6)Araştırma bulgularından sonuç çıkarabilme ve önerilerde bulunabilme; 7)Araştırmayı  raporlaştırabilme ve araştırmayı savunabilme.

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 600-02 Özel konular-2

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1)Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme; 2)Literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilme, veri toplama aracını geliştirebilme;
3)Araştırma verilerini toplayabilme; 4)Verileri analiz edebilme; )Araştırma bulgularını tablolaştırıp yorumlayabilme; 6)Araştırma bulgularından sonuç çıkarabilme ve önerilerde bulunabilme; 7)Araştırmayı  raporlaştırabilme ve araştırmayı savunabilme.

 

 

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 610 Seminer

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknoloji alanındaki belirli bir konuda geçmiş ve güncel çalışmaları kapsayan bilimsel makalelerin taranması, değerlendirilmesi, seminerin hazırlanması ve sunulması. 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 650 Protein ve Peptitlerle Dozaj Şekli Tasarımı I

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Protein ve peptitlerin yapısal özellikleri, ayırma, saflandırma ve karakterizasyon teknikleri, fiziksel ve kimyasal stabiliteleri, peptit ve protein ilaçlarda preformülasyon çalışmaları ve formülasyon tasarımı, konvansiyonel dozaj şekilleri, biyobenzer ilaçlar ve karşılaştırılabilirlik, ilaç taşıyıcı nanosistemler ticari preparatlar, preklinik ve klinik araştırma fazındaki ilaçlar, klinik araştırmalarda etik-biyoetik ilkeler, klinik tedavide kullanılan ilaçlar ve kontrolleri

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 612 İmmünofarmasötikler

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Bağışıklık sistemi, etkin-edilgen bağışıklık, poliklonal ve monoklonal antikorlar, küçük modüler immünofarmasötikler, geleneksel ve yeni aşılar, aşı adjuvanları 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 620 Moleküler Biyoteknoloji

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Moleküler biyoteknoloji, nükleik asitler, genetik kod ve protein sentezi, gen ekspresyonu, gen manipülasyonu, gen klonlama, gen aktarım yöntemleri, protein mühendisliği ve yönlendirilmiş mutagenez, RNA teknolojileri, hibridizasyon yöntemleri, polimeraz zincir reaksiyonu, antisens teknoloji, RNA interferans, moleküler diagnostikler, omiks teknolojileri, farmasötik biyoteknolojide ilaç-biyobelirteç keşfi-geliştirilmesi, farmakogenomiks, biyoinformatikte temel yaklaşımlar, moleküler biyoteknoloji ve farmasötik biyoteknolojide biyoinformatik uygulamaları, sistemler biyolojisi, biyolojik veri tabanları, biyolojik ağlar, veri madenciliği, bilgi teknolojileri ve istatistik 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 641 Farmasötik Biyoteknolojide Hedefleme Teknikleri

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemlerle ilgili genel bilgi, ilaç hedefleme teknikleri, aktif hedefleme, pasif (doğal) hedefleme, hücre yüzey reseptörleri aracılığı ile hedefleme, farmasötik biyoteknolojide DNA ve RNAya ilaç hedefleme, genlerin ilaç taşıyıcı sistemler ile hedeflenmesi, nanoteknolojinin ilaç hedeflemedeki yeri ve monoklonal antikorlarla hedefleme. 

 

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 658 Farmasötik Biyoteknolojinin Esasları

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen peptit ve protein ilaçlar, (monoklonal antikorlar dahil), nükleik asitlerle hazırlanan aşı ve ilaçların üretimi, analiz yöntemleri, dayanıklılıkları, insan sağlığında kullanılmakta olan farmasötik biyoteknoloji ürünlerine ait örnekler. 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 680  Farmasötik Biyoteknolojide Tıbbi Cihazlar, Kombinasyon Ürünleri ve Kombine İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri: İyi Uygulamalar, Etik ve Yasal Düzenlemeler

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

İlaç (tıbbi ürün), tıbbi cihaz, biyolojik tıbbi ürün, biyoteknolojik/biyolojik  ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri(İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri), tıbbi cihazla kombine İTTÜ, biyoteknolojik/biyolojik ilaç-tıbbi cihaz kombinasyon ürünleri, gen ve genetik testler, insan veya hayvan kaynaklı biyolojik materyal, biyomalzeme, nanomalzeme, iskele, hücre, kök hücre ve dokular, iyi uygulamalar, bireysel ilaçlar, kalite güvenceleri, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, ruhsatlandırılma, takip süreçleri ve sistemleri, vigilans, biyoviijilans, farmakovijilans, sözleşmeli araştırma kuruluşları, onaylanmış kuruluşlar, klinik araştırmalar, tedavide uygulanmaları, etik ve biyoetik ilkeler, farmasötik biyoteknoloji kapsamında kazanılan bilgi ve becerinin tıbbi cihaz alanındaki yeri ve önemi 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 685  İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinde Gen, Hücre ve Doku Mühendisliği, Kalite Güvencesi ve İyi Üretim Uygulamaları

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Gen teknolojileri, gen-doku-hücre mühendisliği, ileri tedaviler, kök hücre tedavileri, İTTÜ'de temel kavramlar, rejeneratif tıp, rejeneratif ilaçlar, tarihsel gelişmeler, biyomalzemeler, nanomalzemeler, iskeleler, mikro- nano taşıyıcı sistemler (mikropartiküller, nanopartiküller, lipozom ve lipit kökenli sistemler) hücre-biyomalzeme etkileşmeleri, model sistemler, analizler, hücre immobilasyon-enkapsülasyonu, doku-hücre mühendislliği, biyoreaktorler, endüstriyel üretim, kök hücreler, İTTÜ?de kök hücreler (erişkin, embriyonik ve uyarılmış pluripotent) hücreler, hücre mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamaları, hücre ve doku mühendisliği ve İTTÜ, Ar-Ge çalışmaları, iyi üretim uygulamaları, kalite güvencesi, kalite kontrol, analizler, yasal düzenlemeler, gen-doku-hücre mühendisliği, ileri tedavi tıbbi ürünleri, regeneratif tıp, rejeneratif ilaçlar, bireysel ilaçlar, preklinik ve klinik araştırmalar,iyi klinik uygulamalar, etik, biyoetik, biyogüvenlik

 

 

 

 

 

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI  DOKTORA DERSLERİ

Ders Kodu ve Adı:

EFB 700-01 Özel Konular

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1) Tez konusunun belirlenmesi; 2) Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması; 3) Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması; 4) Veri toplama aracının geliştirilmesi ; 5) Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması; 6) Veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi; 7) Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 700-02 Özel Konular

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1. Tez konusunun belirlenmesi 2. Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması 3. Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması 4. Veri toplama aracının geliştirilmesi 5. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması 6. Veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi 7. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması ve tez savunması 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 700-03 Özel Konular

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1. Tez konusunun belirlenmesi 2. Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması 3. Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması 4. Veri toplama aracının geliştirilmesi 5. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması 6. Veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi 7. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması ve tez savunması 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 700-04 Özel Konular

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

1. Tez konusunun belirlenmesi 2. Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması 3. Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması 4. Veri toplama aracının geliştirilmesi 5. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması 6. Veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi 7. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması ve tez savunması 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 711 Seminer

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknoloji alanındaki belirli bir konuda geçmiş ve güncel çalışmaları kapsayan bilimsel makalelerin taranması, değerlendirilmesi, seminerin hazırlanması ve sunulması 

 

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 720 Farmasötik Biyoteknoloji Kökenli Biyolojik İlaçlar, Kalite Güvencesi, İyi Üretim Uygulamaları ve Ruhsatlandırılma

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünler, rekombinant proteinler, aşılar, biyobenzer ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği tıbbi ürünleri, kombine İTTÜ), kök hücreler (embriyonik, erişkin ve uyarılmış pluripotent kök hücreler) ve kök hücre kökenli ilaçlar, biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaç-tıbbi cihaz veya ilaç kombinasyon ürünleri, biyoproses teknolojileri, biyoreaktörler ve optimizasyon, saflaştırma, iyi üretim uygulamaları, analizler, validasyonlar, kalite kontroller, farmasötik kalite güvence sistemi, kalite risk yönetimi, riske dayalı ruhsatlandırılma, iyi uygulamalar, patent hakları, tedavide uygulamalar, güvenlilik, farmakovijilans, biyovijilans, vijilans, preklinik araştırma ve klinik çalışmalar, iyi klinik uygulamaları, etik, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknolojide AR-GE stratejileri, politikalar, bireysel ilaçlar, yetim ilaçlar, rejeneratif ilaçlar, farmasötik biyoteknoloji kökenli inovatif ilaçlar

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 730  Farmasötik Biyoteknolojide Araştırma Teknikleri ve Laboratuvar Yöntemleri

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknolojide araştırma teknikleri, bilgiye erişim, bilgi teknolojileri veri tabanları, literatür tarama, bilgi yönetimi, farmasötik biyoteknoloji laboratuvar yöntemleri, güvenli çalışma ilkeleri, biyogüvenlik, iyi laboratuvar uygulamaları, farmasötik biyoteknolojide laboratuvar cihazları (otoklav, santrifüjler, ultrasantrifüj, inkübatörler elektroforez cihazları, spektrofotometre, ELISA, görüntüleme ve diğer) ve uygulamalar, protein analizleri, blotlama DNA analizleri, pDNA enzim analizleri, saflık ve miktar tayini, partikül büyüklüğü ve dağılımı analizi, mikroskopik analizler, farmakope analizleri

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 753  Hücre ve Gen Tedavisi Ürünleri, İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler ve Kalite Güvencesi

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Biyoteknolojik/biyolojik ilaçlar, hücre, kök hücre, gen tedavisi ürünleri, ileri tedavi tıbbi ürünleri (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tibbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği tıbbi ürünleri,  kombine İTTÜ), ilaç-tıbbi cihaz kombinasyon ürünleri, özellikleri, sınıflandırılmaları, biyoteknolojik/biyolojik ilaç spesifikasyonları, tıbbi cihaz spesifikasyonları, kalite güvencesi (iyi üretim uygulamaları, kalite kontrol, kalite risk yönetimi), etkililik, güvenlilik, farmakovijilans, biovijilans, vijilans, izleme, takip sistemleri, global (AB Ülkeleri, EMA, EC, FDA, ICH, ISO ve diğer) yasal düzenlemeler, onaylanmış kuruluşlar, sözleşmeli araştırma ve üretim kuruluşları, İİU ve yasal düzenlemelere uyum, klinik araştırmalar, etik/biyoetik ilkeler, riske dayalı ruhsatlandırma, farmakopeler, iyi uygulamalar, iyi dağıtım uygulamaları, iyi klinik uygulamaları, iyi farmakovijilans uygulamaları, geri ödeme sistemleri, güncel gelişmeler. 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 754  Biyobenzer İlaçlar: Karşılaştırılabilirlik, Kalite Güvencesi, Etkililik ve Güvenilirlikte Yasal Düzenlemeler

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Biyobenzer ilaçlar (benzer biyolojik tıbbi ürünler, biyobenzer tıbbi ürünler), biyobenzerlik ve karşılaştırılabilirlik, biyobenzer ilaç üretim, kalite güvencesi, kalite, etkililik ve güvenliliğin sağlanmasında karşılalaştırılabilirlik çalışmaları, isimlendirme, immünojenisite, farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerde (rekombinant proteinler, ileri tedavi tıbbi ürünleri, kök hücre kökenli ilaçlar ve kök hücre kökenli ileri tedavi tıbbi ürünleri ve diğerleri) karşılaştırılabilirlik, farmakovijilans, takip sistemleri, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler (EC, EMA, AB, FDA, ICH, WHO, Farmakopeler), klinik araştırmalar, etik ve biyoetik ilkeler, ruhsatlandırılma ve tedavide kullanılan biyobenzer ilaçlar, biyobenzer ilaçlara özgü kılavuzlar

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 755  Hücre ve Doku Kültürü: Farmasötik Biyoteknolojide Laboratuar Yöntemleri ve İyi Hücre Kültür Uygulamaları

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknoloji hücre kültür laboratuvarında güvenli çalışma ilkeleri ve biyogüvenlik, iyi hücre kültürü uygulamaları, etik, biyoetik ilkeler, hücre-doku kültürü laboratuar cihazları, özellikleri ve uygulamaları, memeli hücreleri, kök hücreler (erişkin, embriyonik, uyarılmış pluripotent), primer kültürler, hücre hatları, İnsan ve hayvan kökenli hücre-dokular, yasal, etik ve biyoetik ilkeler, kriyopreservasyon, canlılık testleri, hücre-biyomateryal-nanomalzeme etkileşmeleri, biyouyumluluk, analizler, fonksiyonel testler, gen, doku, hücre mühendisliği, hücre immobilasyonu ve enkapsülasyonu, elektrofizyolojik ölçümler, hücresel protein ve nükleik asit analizleri ve farmakope testleri, gen manipülasyon teknikleri, genetiği değiştirilmiş hücreler, mikroorganizmalar, anyonik ve katyonik nanotaşıyıcı sistemler (lipozomlar, nanopartiküller), kompleks hazırlama, enkapsülasyon, kontroller ve transfeksiyon

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 760  Protein ve Peptitlerle Dozaj Şekli Tasarımı II

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Peptit ve protein yapıdaki ilaçlar, tanımlar, sınıflandırma, isimlendirme, yasal düzenlemelerine genel bakış, farmakokinetik özellikler, enzimatik ve hücresel bariyerler, absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon (ADME), formülasyon stratejileri, konvansiyonel dozaj şekilleri, kontrollü salım sistemleri, ilaç taşıyıcı nanosistemler, kimyasal modifikasyon, pegilasyon teknolojileri, antikor-ilaç konjugatlar, farklı uygulama yollarına özgü (oral, parenteral, oküler, intraoküler, transdermal, transmukozal, pulmoner ve diğer) formülasyon ve kontrollü salım sistemleri tasarımı, tıbbi cihazla kombinasyon ürünleri, implantlar, insertler, iyontoforez sistemleri, aktif ve pasif hedeflendirme, rejeneratif tıpta uygulamalar, protein yapıda biyobenzer biyolojik ilaçlar, karşılaştırılabilirlik, immünojenisite, patent hakları

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 770  Lipitler, Fosfolipitler ve Biyoteknolojide Uygulama Alanları

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Lipitlerin, fosfolipitlerin özellikleri, stabiliteleri, hücre membran lipitleri, biyolojik fonksiyonları, doğal kaynaklardan izolasyonu, lipitlerin ve fosfolipitlerin biyoteknoloji ve farmasötik biyoteknolojide uygulama alanları, peptit ve protein ilaçların veya diğer ilaçların lipitler, fosfolipitler ile kimyasal modifikasyonu, lipitlerin ve fosfolipitlerin polimerler ile kimyasal modifikasyonu, lipitler-fosfolipitler ve nanoyapılar, ilaç- gen taşıyıcı sistemler, lipit-ağlar, lipit kökenli ilaç ve gen taşıyıcı sistemler (lipozomlar, polimer kaplı lipozomlar, virozomlar, vesiküler fosfolipit jeller, nanoyapılı katı lipit nanopartiküller, sıvı kristaller, mikrovesiküller ve eksozomlar), lipitler ve fosfolipitler, polimorfizm ve etkileşmeler, biyolojik dağılımı, farmakokinetik (ADME), endositoz, eksositoz ,diğer transport mekanizmaları, toksisite, lipit analizleri, lipidomiks, sistem biyolojisi, veri tabanları, omiks teknolojileri, biyoinformatik, güncel gelişmeler 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 785  Farmasötik Biyonanoteknoloji: İlaç, Gen ve Hücresel Taşıyıcı Sistem Tasarımında Supramoleküler Yapılar

Ders Sorumlusu(ları):

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

ersin İçeriği:

Farmasötik biyonanoteknoloji kendi-kendine oluşum, supramoleküler (SM) yapılar, sıvı kristaller, amfifilik moleküller, anyonik ve katyonik lipitler, polimerler, peptitler), nükleik asitlerde (DNA, siRNA, pDNA, RNA) SM yapılar, nükleik asitler ile kompleks oluşumu, transfeksiyon, ilaç ve gen taşıyıcı sistem tasarımı, lipozomlar, nanopartiküller, katı lipit nanopartiküller, virozomlar, eksozomlar, miseller, sıvı kristaller, karakterizasyon, analiz yöntemleri, hücresel taşıyıcı sistemler, biyolojik sistemlerde yazgıları, biyolojik dağılım, farmakokinetik özellikler, immünojenisite, toksisite, nanotoksikoloji, preklinik ve klinik araştırmalarda ilaç, gen ve hücresel taşıyıcı sistemler, nanomalzeler, biyomalzemeler, biyolojik materyaller, sentetik bileşenler, nanotaşıyıcı sistemler, hedef dokular ve organlar, preklinik ve klinik araştırma fazında bulunan ilaç- gen kökenli ilaç taşıyıcı sistemler, iyi üretm uygulamaları, klinik araştırmalar, yasal, etik, biyoetik ilkeler 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 799 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 800 Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları I

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Doktora öğrencisinin danışmanı ile birlikte araştırma konularını belirlemesi ve bu konular üzerinde ayrıntılı okuma ve tartışmalar gerçekleştirerek bir derleme yapması 

 

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 801 Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları II

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Doktora öğrencisini danışmanı ile birlikte belirledikleri araştırma konuları ile ilgili uygun hipotezi kurması ve bu hipotezi test edecek en uygun araştırma protokolünü belirlemesi ve buna uygun şekilde etik kurul başvurusunun hazırlanmasıdır.

 

Ders Kodu ve Adı:

EFB 802 Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları III

Ders Sorumlusu(ları):

Danışman Öğretim Üyesi

Dersin Türü:

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Doktora öğrencisinin danışmanı ile birlikte belirledikleri araştırma konuları ile ilgili oluşturdukları hipoteze uygun çalışma protokolü için proje destek başvurusunun hazırlanması ve ön çalışmaların yapılmasıdır.