Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

LİSANS EĞİTİMİ

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu ve Adı:

ECF 448 Farmasötik Biyoteknoloji

Ders Sorumluları:

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü :

Zorunlu

Dersin İçeriği:

Moleküler biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji, rekombinant DNA ve hibridoma teknolojisi, hücre, gen ve transgenik teknolojiler, fermentasyon, biyoreaktörler, biyoteknolojik/biyolojik protein ilaçlar, aşılar, formülasyonları, stabiliteleri, analizler,  farmakope testleri; biyobenzer ilaçlar, karşılaştırılabilirlik testleri, immünojenisite; biyoteknolojik/biyolojik ilaçlar (rekombinant  protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar, aşılar (protein, DNA, mRNA  ve viral vektör aşıları) ,  immünofarmasötikler, immünoterapötikler,  kök hücre temelli ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ)), biyolojik/biyoteknolojik  ilaç-tıbbi cihaz kombinasyon ürünleri, yetim ilaçlar, bireysel ilaçlar,  rejeneratif ilaçlar,  ileri tedaviler, rejeneratif ilaç ileri tedaviler, gen tedavisi,  kök hücre temelli ilaçlar, üretim teknolojileri, kalite güvenceleri,  ruhsatlandırma süreçleri, dağıtımı, takip, biyovijilans, farmakovijilans, biyoteknolojik/biyolojik ilaçların yaşam döngülerinde eczacının  sorumlulukları; biyobankalar; gen teknolojileri, genom kökenli ilaçlar; gen transfer yöntemleri; gen tedavisi, genetiği değiştirilmiş hücreler ve organizmalar; farmakogenomiks, omiks teknolojileri, biyoinformatik, in vitro diagnostikler; gen-genetik testler,  biyoteknolojik/biyolojik ilaçlarda klinik araştırmalar, iyi klinik uygulamaları, etik, biyoetik ilkeler ve eczacının rolü

 

Ders Kodu ve Adı:

ECF 480 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulamalar

Ders Sorumluları:

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji, tarihsel gelişme, insan genom projesi, rekombinant DNA ve fermentasyon teknolojileri, biyoteknolojik/biyolojik ilaç etkin maddeleri ve  ilaç ürünleri, küçük moleküllü ilaçlar (vitaminler, antibiyotikler ve diğer ilaçlar), biyoteknolojik/biyolojik ilaçlar, biyolojik tıbbi ürünler, ileri tedavi tıbbi ürünleri(İTTÜ)(somatik hücre tedavisi ilaçları, gen tedavisi ilaçları, doku mühendisliği ilaçları, kombine İTTÜ), rejeneratif ilaç ileri tedaviler, gen tedavisi,   kalite güvencesi, iyi imalat uygulamaları, kalite kontrol, risk yönetimi, ruhsatlandırma, iyi farmakovijilans uygulamaları, biyoteknolojik/biyolojik ilaçların tıbbi cihazlar ile kombinasyon ürünleri, özellikleri, eczacının rolü, farmasötik biyonanoteknoloji, ilaç-gen taşıyıcı nanosistemler, formülasyon, hedeflendirme, farmasötik biyoteknolojide hücre kültürleri, hücre bazlı biyotayinler, hücre-kök hücreler, biyolojik materyaller, genetiği değiştirilmiş hücreler ve organizmalar, ilaç, biyolojik tıbbi ürün, tıbbi cihaz ve kombinasyon ürünleri,  etik, biyoetik, biyogüvenlik ilkeleri ve patent hakları 

 

 

Ders Kodu ve Adı:

ECF 505 İleri Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoinformatik

Ders Sorumluları:

Prof. Dr. Betül Arica Yegin

Dersin Düzeyi:

Lisans

Dersin Türü:

Seçmeli

Dersin İçeriği:

Farmasötik biyoteknolojide güncel gelişmeler, farmasötik biyoteknolojide ilaç-biyobelirteç keşfi ve geliştirilmesi, biyoinformatikte temel kavramlar, farmasötik biyoteknolojide biyoinformatik uygulamaları (sistemler biyolojisi-toksikolojisi, biyolojik veri tabanları, bilgi teknolojileri, veri madenciliği, omiks teknolojileri (genomiks, proteomiks, metabolomiks ve lipidomiks), gen- genom analizleri, farmakogenomiks, toksikogenomiks, yüksek çıktılı ve içerikli tarama yöntemleri, nanoteknoloji), rekombinant protein ilaçlar, biyobenzer ilaçlar, farmakokinetik, immünojenisite, monoklonal antikorlar, antikor-ilaç konjugatları, aşılar, (protein, DNA, mRNA  ve viral vektör aşıları) adjuvan sistemler, ileri tedavi tıbbi ürünleri, kök hücre temelli ilaçlar, kişiye özgü (bireysel) ilaç uygulamalarında güncel gelişmeler; farmasötik biyoteknoloji alanında bilgi-beceriye sahip uzman eczacıların sağlık sistemi, ilaç ve farmasötik biyoteknoloji bağlantılı multidisipliner alanlarda görev ve sorumlulukları