Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Genel Tanıtım

1993 yılında kurulan Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı ülkemizdeki Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Biyoteknoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitimin başlamasında öncü rol oynamıştır.

Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanı biyolojik/biyoteknolojik ilaçların ve bunların kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, risk temelli yaklaşımla ruhsatlandırılmaları, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları dahil olmak üzere yaşam döngülerinde gerekli olan biyoteknolojileri, ileri teknolojileri ve araçlarını, araştırma ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenimi ve bilginin yönetimini kapsamaktadır. İlaç ve eczacılık temellerinin esas alındığı Farmasötik Biyoteknoloji, biyoteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek kata değer yaratan, multidisipliner bilgi ve deneyim gerektiren  bir kapsama sahiptir.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı tarafından biyoteknolojik/biyolojik tıbbi ürünleri (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar, aşılar, immünofarmasötikler, immünoterapötikler, kök hücre temelli ilaçları, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ)) ve bunların biyoteknolojik/biyolojik ilaç-tıbbi cihaz, ve biyoteknolojik/biyolojik ilaç-ilaç vb. kombinasyon ürünlerinin özellikleri, üretim teknolojileri, kalite güvencesi (iyi imalat uygulamaları, kalite kontrol ve kalite risk yönetimi), riske dayalı ruhsatlandırma, dağıtım ve takip süreçleri, klinik araştırmaları, tedavide uygulanmaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, etik ve biyoetik ilkeler kapsamında lisans, yüksek lisans  ve doktora düzeyindeki teorik ve pratik eğitim Türkçe olarak sürdürülmektedir.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı araştırma ve hücre kültür laboratuvar altyapı ve olanakları arasında protein ve gen analizleri için yatay ve dikey elektroforez sistemleri, mikroplaka floresan spektrofotometre, nanodrop spektrofotometre, santrifüj ve biyogüvenli ultrasantrifüj sistemleri, bakteri ve memeli hücre kültürü olanakları (çalkalayıcı inkübatörler, karbondioksit inkübatörü, laminar akışlı güvenlik kabini, su banyosu ve soğutma sistemleri, dijital görüntüleme sistemli invert faz kontrast-floresan mikroskop, konvansiyonel ve HTS elektrot sistemli voltohmmetreler) jel görüntüleme cihazı, lipozom ekstrüzyon cihazı, yüksek devirli karıştırıcı, nanosizer partikül büyüklüğü tayin cihazı, polarizan invert faz kontrast mikroskop ve  diğer küçük laboratuvar cihazları bulunmaktadır. Araştırmalarda gerekli olan diğer cihazlar üniversitemize ve fakültemize bağlı  merkezi araştırma laboratuvarları olanakları ve diğer anabilim dalları işbirliği ile sağlanmaktadır.