Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları

ARAŞTIRMA ALANLARI

Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoteknolojik/Biyolojik Tıbbi Ürünler

 • Rekombinat DNA teknolojisi,  rekombinat ilaç ve aşı  üretimi,  üst akış/alt akış işlemleri
 • Rekombinant ilaç ve aşılarda preformülasyon,  formülasyon ve preklinik değerlendirme
 • Biyoteknolojik/biyolojik ilaçlarda (rekombinant proteinler, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar, aşılar (protein, DNA, mRNA ve viral vektörlü aşılar), immünofarmasötikler, immünoterapötikler, kök hücre temelli ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri  (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ)), yetim ilaçlar, bireysel ilaçlar, rejeneratif ilaç ileri tedaviler, gen tedavisi,  biyoteknolojik/biyolojik ilaç-tıbbi cihaz kombinasyon ürünlerinde farmasötik kalite güvencesi (iyi imalat uygulamaları, kalite kontrol ve kalite risk yönetimi), risk temelli ruhsatlandırma; klinik araştırmalar, etik/biyoetik ilkeler;  ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler ve mevzuat
 • Ulusal/uluslararası farmakopeler ve biyoteknolojik/biyolojik İlaçlar

Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültür Çalışmaları

 • Bakteri kültürü, kompetan bakteri hazırlanması, plazmit DNA çoğaltma ve saflaştırma
 • Bakteri DNA’sının izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu ile gen eldesi, plazmite klonlanması, bakteri transformasyonu
 • Bakteride rekombinant protein üretimi, saflaştırma ve karakterizasyonu
 • Memeli hücre kültürü, insan pluripotent kök hücre ve uyarılmış pluripotent kök hücre kültürü
 • Hücre canlılık ve sitotoksisite testleri, biyolojik bariyerlerde transepitel/endotel elektrik direnç, transport ve mikroskobik analizler
 • Biyoteknolojik/biyolojik tıbbi ürünlerin ve inovatif ilaçların öngörüsel toksisite çalışmalarında genomiks, fonksiyonel genomiks ve biyoinformatik

 

Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyonanoteknoloji 

 • İlaç, aşı, gen ve hücresel taşıyıcı sistemler, sıvı kristaller, miseller sistemler, lipozomlar ve lipit taşıyıcı sistemler (lipit ön-ilaçlar, lipit mikropelletler, katı  lipit  nanopartiküller, lipit mikropelletler ve nanopartiküller), formülasyon tasarımı, karakterizasyon ve analizler

 

İlaç, Gen ve Hücresel Taşıyıcı Sistemler

 • İlaç, gen ve hücresel taşıyıcı sistemler; formülasyon tasarımı, karakterizasyon, analizler,  oral, parenteral, oküler, intraoküler, retinal taşıyıcı sistemlerin güvenli uygulamalarda in vivo ve in vitro çalışmalar, farmakokinetik özellikleri, biyolojik dağılım ve yazgıları, biyolojik sıvılar ile etkileşmeleri,  hedef organlarda hücresel toksisite ve in vitro modeller (kan-retina bariyer modeli retina pigment epitel hücreler ve retinal toksisite, renal tubüler epitel hücre kültürleri ve nefrotoksisite) ve  nanotoksikoloji