Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Lisans Eğitiminde Açılan Dersler

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 191 Genel Kimya  

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3 (AKTS kredisi: 4)

Dersin İçeriği: Genel kimyaya giriş, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, stokiyometri, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler, bazlar ve asit-baz dengeleri, entropi ve serbest enerji.

Dersin Amacı: Bu ders, eczacılık öğrencilerine temel oluşturarak kimyanın önemli ilke ve kavramlarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 120 Organik Kimya I

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Organik kimyaya giriş, organik kimyada temel kavramlar, kimyasal reaksiyon, fonksiyonel gruplara göre organik bileşiklerin sınıflandırılması, reaktifler ve temel reaksiyon tipleri, reaksiyon mekanizması, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik kavramı, aromatik bileşikler ve tepkimeleri, stereokimya, organik bileşiklerin adlandırılması, organik bileşiklerin elde edilişleri ve kimyasal özellikleri.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, organik kimyanın temel kavramlarını, organik bileşiklerin yapısal özelliklerini, sentezlerini ve temel reaksiyonlarını öğretmektir.

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 221 Organik Kimya II

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Alkil halojenürler, yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eterler, tiyoeterler ve epoksitler, karbonil grubunun özellikleri ve karbonil grubu bileşikleri, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler ve türevleri, aminler, heterohalkalı bileşikler, organik bileşiklerin adlandırılması, organik bileşiklerin elde edilişleri ve kimyasal özellikleri

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, organik kimyanın temel kavramlarını, organik bileşiklerin yapısal özelliklerini, sentezlerini ve temel reaksiyonlarını öğretmektir. 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 260 Organik Sentez

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Farmasötik önemi olan bileşiğin sentezi için gerekli temel organik sentez yöntemleri, hedef molekülün oluşturulmasında yapı dönüştürme stratejileri, hedef molekülün oluşturulmasında fonksiyonel grup dönüştürme stratejileri, stereokimyasal sentez stratejileri, hedef molekül sentez planı, total sentez, retrosentetik analiz ve stratejiler, çeşitli sentez örnekleri.

Dersin Amacı: Temel organik kimya bilgilerini, hedef bir molekülün sentezinde ne şekilde kullanabileceği konusunda bilgi ve öngörü kazandırmaktır.

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 456 Polimer Kimyasına Giriş

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Polimer biliminde temel kavramlar (sınıflandırma, molekül ağırlığı, camsı geçiş sıcaklığı ve erime noktası vs.), polimerleşme mekanizmaları, polimerleşme teknikleri, medikal ve eczacılık alanında kullanılan polimerlerin özellikleri.

Dersin Amacı: Bu ders polimerin bilimindeki temel kavramlar ve medikal ve eczacılık alanlarında kullanılan polimerlerin özellikleri hakkında bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır.

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 551 Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Moleküllerin yapısı ve kimyasal reaktivite, organik kimya temel reaksiyon tiplerinin ve mekanizmaları, iyonik ve radikalik tepkime mekanizmları, yapı – aktivite ilişkisiyle tepkime mekanizmaları, nükleofilik katım, ayrılma ve yer değiştirme tepkime mekanizmaları, elektrofilik katım ve elektrofilik yerdeğiştirme tepkime mekanizmaları, karbokatyon tepkime mekanizmaları, tepkime mekanizmalarının stereokimyasal yönleri. 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, organik kimyanın temel prensiplerinin yapı ile reaktivite arasındaki bağıntıyı kurmada nasıl kullanıldığını ifade edebilecek reaksiyon mekanizmalarını yazabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Kodu ve İsmi : ECF 553 Medikal Malzemelere Giriş

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2 (AKTS kredisi: 3)

Dersin İçeriği: Tıbbi cihazlarda kullanılan, doku ve biyolojik sıvılarla temas halinde bulunan medikal malzemelerin (metaller, seramikler, polimerler, kompozit ve biyolojik kökenli) tanıtımı, özellikleri, biyouyumlulukları, sert ve yumuşak doku yenilenmesinde kullanılan malzemeler, doku mühendisliği ürünleri, tıbbi cihazlar (yapay organlar ve implantlar).

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, biyolojik sistemlerle temas halinde olan tıbbi cihazlarda (yapay organ ve implant) kullanılan malzemelerin genel tanıtımını sağlamaktır.