Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Tez No

İsim Soyisim

Yıl

Tez Adı

Derecesi

454004

ENGİN KOÇAK

2017

CACO2 kolon kanseri hücrelerinde ultra performanslı sıvı kromatografisi-kütle spektroskopisi bazlı proteomik çalışmalar
Ultra performance liquid chromatography-mass spectroscopy based proteomics studies on CACO2 colon cancer cells

Doktora

468872

OZAN KAPLAN

2017

Assit ayırıcı tanısında assit metabolom tayini için sıvı kromatografisi kütle spektrometrisi yöntemi geliştirilmesi
Analytical method development on liquid chromatography mass spectrometry for metabolom analyze at differential diagnosis of ascites

Yüksek Lisans

468854

ECE ÖZKAN

2017

Down sendromunun tanısına yönelik seçilmiş metabolitlerin gaz kromatografisi kütle spektrometrisi ile tayini
Determination of selected metabolites with gas chromatography-mass spectrometry for down syndrome diagnosis

Yüksek Lisans

435821

MERVE BANU POLAT

2016

Kabergolin ve tadalafil'in asitlik sabitlerinin tayininde spektrofotometri, potansiyometri ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi
Spectrophotometry, potentiometry and hplc in determination of acidity constant for cabergoline and tadalafil

Yüksek Lisans

445358

SEVİNÇ AYLA ÖZSAR

2016

Perindopril, indapamid ve amlodipin' in farmasötik preparatlardan aynı anda analizi için yüksek performanslı sıvı kromatografisi yönteminin geliştirilmesi ve validasyonu
Developing and validation of a high performance liquid chromatography method for the determination of combined perindopril, indapamide and amlodipine from pharmaceutical preparations

Yüksek Lisans

420155

AYŞEGÜL DOĞAN

2015

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile ilaç analizlerinde yeşilleştirme
Greening pharmaceutical analysis using high performance liquid chromatography

Doktora

396451

SEVİLAY ERDOĞAN KABLAN

2015

Sefuroksim aksetilin voltametrik davranışlarının incelenmesi ve elektroanalitik yöntemlerle farmasötik preparatlardan analizi
Evaluation of voltammetric behavior of cefuroxime axetil and analysis in pharmaceutical preparations by electroanalytical methods

Yüksek Lisans

329764

MUSTAFA ÇELEBİER

2013

HT29 ve K562 kanser hücrelerinde protein ve metabolitlerin analizi için çeşitli analitik yöntemlerin geliştirilmesi
Development of various analytical methods for determination of the proteins and metabolites from HT29 and K562 cancer cells

Doktora

329801

(MOH`D JAMAL) SHAMMOUT

2013

Development and validation of an ultra-performance liquid chromatographic-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for determination of betamethasone or dexamethasone in pharmaceutical preparations
Betametazon veya deksametazon'un farmasötik preparatlardan analizi için bir ultra-performans sıvı kromatografisi-tandem kütle spektrometrisi (UPLC-MS/MS) yöntemi geliştirilmesi ve validasyonu

Doktora

347885

MEHMET LÜTFİ YOLA

2013

Farmasötik preparatlardan ve gıdalardan tobramisin tayini için moleküler baskılanmış nanosensörlerin geliştirilmesi
Development of molecular imprinted nanosensors for determination of tobramycin in pharmaceuticals and foods

Doktora

347895

TUBA REÇBER

2013

Leflunomid'in farmasötik preparatlardan analizi [1]için kapiler elektroforez yöntemi geliştirilmesi ve validasyonu
Development and validation of capillary electrophoresis method for determination of leflunomide from pharmaceutical preparation

Yüksek Lisans

301493

EBRU UÇAKTÜRK

2012

Ezetimib'in biyolojik materyalden analizi için gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi yönteminin geliştirilmesi
Development of gas chromatography-mass spectrometry method for the analysis of ezetimibe in biological material.

Doktora

329791

MÜNEVVER TANDOĞAN

2012

Raloksifen'in biyolojik materyalden ve farmasötik preparattan analizi için gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi yönteminin geliştirilmesi ve valide edilmesi
Development and validation of gas chromatography-mass spectrometry method for the analysis of raloxifene in biological material and pharmaceutical preparation

Yüksek Lisans

267359

ŞEYDA DEMİRCAN

2010

Makrolit grubu bazı antibakteriyel ilaçların kromatografik davranışlarının incelenmesi ve geliştirilen analiz yöntemlerinin valide edilmesi ve uygulamaları
Investigation of the chromatographic behavior of some macrolide group antibacterial drugs and validation and application of the developed analytical methods

Doktora

267381

MUTLU EZGİ DEMİRAL

2010

Levamizol hidroklorür ve Oksiklozanid'in farmasötik preperatlardan aynı anda analizi için yüksek performanslı sıvı kromatografi yönteminin geliştirilmesi ve validasyonu
Development and validation of high performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of Levamisole Hydrochloride and Oxcylozanide in phramaceutical preparations

Yüksek Lisans

225611

AYŞEGÜL DOĞAN

2009

Klorhekzidin glukonat ve Benzidamin hidroklorür karışımının farmasötik preparattan analizi için yüksek performanslı sıvı kromatografik ve spektrofotometrik yöntemlerin geliştirilmesi
Development of high performance liquid chromatographic and spectrophotometric methods for the determination of Chlorhexidine Gluconate and Benzydamine Hydrochloride in pharmaceutical preparations

Yüksek Lisans

225590

BANU UYAR

2009

Rosuvastatin kalsiyumun elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi ve farmasötik preparatlardan miktar tayini
Investigation of electrochemical behaviour of rosuvastatin calcium and its determination in pharmaceutical preparations

Yüksek Lisans

236905

MEHMET LÜTFİ YOLA

2009

Ezetimib'in elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi ve elektroanalitik yöntemlerle farmasötik preparatlardan analizi
Evaluation of electrochemical behaviour of ezetimibe and analysis in pharmaceutical preparations by electroanalytical methods

Yüksek Lisans

225619

SEMRA KOYUNOĞLU

2008

Paeonıa türleri içerisindeki monoterpen glikozitlerinin yapı tayinleri ve kromatografik analizleri için yöntem geliştirilmesi
The Development Method for the Structure elucidation and Chromatography Analysis of the Monoterpenes Glycosides in Paeonia species

Doktora

225579

EMİRHAN NEMUTLU

2008

Gebelikte proflaktik amaçlı kullanılan antibiyotiklerin miktar tayinleri için yöntem geliştirilmesi ve fetus geçişlerinin incelenmesi
Developing an analytical method to quantify and evaluate fetal distribution of antibiotics used for prophylactic purpose in pregnancy

Doktora

195876

MUSTAFA ÇELEBİER

2007

Olmesartan medoksomil içeren farmasötik preparatların kapiler elektroforez yöntemi ile analizleri
Analysis of pharmaceutical preparations containing olmesartan medoxomil by capillary electrophoresis method

Yüksek Lisans

195898

DEMET SALMAN

2007

Kabergolin'in farmasötik preparattan spektrofotometrik analizi
Spectrophotometric analysis of cabergoline from pharmaceutical preparation

Yüksek Lisans

195908

GAMZE UĞURLU

2007

Risedronat sodyumun farmasötik preparatlarından analizi
Analysis of risedronate sodium in pharmaceutical preparations

Yüksek Lisans

192598

CEREN YARDIMCI

2006

Rosiglitazon ve metformin'in kapiler elektroforez ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi yöntemleri ile farmasötik preparatlardan ve biyolojik materyalden aynı anda analizi
Simultaneous analysis of rosiglitazone and metformin in pharmaceutical preparations and biological material by capillary electrophoresis and high pressure liquid chromatography methods

Doktora

192751

AYSUN DİNÇEL

2006

Proparakainin kromatografik davranısının incelenmesi ve göz içi sıvılarında proparakainin kromatografik tayini
Investigation of chromatographic behaviour of proparacaine and its determination in aqueous humour by chromatography

Doktora

192549

DENİZ EMRE

2006

Propifenazon, parasetamol ve kafeini birlikte içeren farmasötik preparatlardan bu maddelerin kapiler elektroforez yöntemiyle aynı anda analizi
Simultaneous determination of propyphenazone, paracetamol and caffeine in combined pharmaceutical preparations by capillary electrophoresis

Yüksek Lisans

194815

İLKE TUNÇBİLEK

2005

Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi tekniği kullanılarak doping amacıyla kullanılan hidroksietil nisastanın (HES) idrardan analizi üzerine bir çalısma
A study on the analysis of Hydroxyethyl Starch (HES) that is a doping agent by using Gas Chromatography-Mass Spectrometry technique in urine

Yüksek Lisans

194860

CEREN NUR BİLER

2005

GC-MS yöntemiyle bazı diüretiklerin idrarda analizleri
analysis of some diuretics in urine by using GC-MS Method

Yüksek Lisans

158327

İNCİLAY SÜSLÜ

2004

Astım tedavisinde kullanılan zafirlukastın elekrtokimyasal ve kromatografik yöntemler ile farmasötik preparatlardan ve biyolojik materyallerden analizi
Analysis of zafirlukast, using in the treatment of asthma in parmaceutical preparations and biologic materials by electrochemical and chromatographic methods

Yüksek Lisans

118026

EMİRHAN NEMUTLU

2002

Meloksikamın farmasötik preparatlardan UV spektrofotometrisi ve kapiler elektroforez yöntemi ile analizi
The Analysis of meloxicam form pharmaceutical preparation by UV spectrophotometry and capillary electrophoresis

Yüksek Lisans

102774

BERRAK DÜLGER

2001

Betaksololün kromatografik davranışının incelenmesi ve vücut sıvılarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile tayini
Investigation of chromatographic behavior of betaxolol and its determination in body fluids by high performance liquid chromatography

Yüksek Lisans

91563

CEREN YARDIMCI

2000

Lansoprazol'ün elektrokimyasal davranışları ve ilaçlardan polarografik yöntemle analizi
Investigation of electrochemical behaviours of lansoprazole and its pharmaceuticals analysis by the polarographic method

Yüksek Lisans

91545

NURTEN KARAŞEN

2000

Danazolun farmasötik preparat ve biyolojik materyalden analizi üzerinde çalışmalar
Studies on the analysis of danazol from phramaceutical preparation and biological material

Doktora

80845

İNCİLAY SÜSLÜ

1999

Antibakteriyel florokinolonların analizleri
Analysis of antibacterial fluoroquinolones

Yüksek Lisans

69785 EBRU BEDİR (SEMERCİ) 1998 Efedrinlerin biyolojik materyalden kromatografik yöntemlerle analizleri
Analysis of ephedrines in biological materials by chromatographic methods
Yüksek Lisans

31148

NURSABAH E. BAŞÇI

1993

Beta-blokörlerin kromatografik analizi
 

Doktora

6244

SACİDE ALTINÖZ

1988

Adsorptif sıyırma voltametrisi yöntemi ile Seftriakson'un biyolojik materyalden tayini
 

Doktora

3725

SEDEF KIR

1987

Alkaloitlerin atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile dolaylı miktar tayinleri
 

Doktora

284560

HALUK SARGIN

1986

Narkotik analjezik grubu ilaçlardan kodein, metadon ve meperidin'in gaz kromatografik analizleri
 

Yüksek Lisans

284048

SACİDE SARISOY

1984

Simetidin'in metal kompleksleri oluşturmasına dayanan yöntemler ile analizi üzerinde bir çalışma
 

Yüksek Lisans

284047

NURAN ÖZALTIN

1983

Etanolamin türevi antihistaminik ilaçların dolaylı elektroanalitik yöntem ile analizi üzerinde bir çalışma
 

Doktora

284046

SEDEF KOT

1983

Halka-fırın yöntemi ile böbrek taşlarının yapısında yer alan iyonların nitel ve nicel analizleri
 

Yüksek Lisans

284522

NUR ONAR

1982

Nöroleptik fenotiyazin türevlerinin analizi
 

Yüksek Lisans

284531

ALİ OSMAN SOLAK

1981

Voltametrik analiz yöntemi ile barbitüratların çeşitli ortamlarda tayinleri
 

Doktora