Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
3. Yıl Ders Kataloğu

III.YIL (GÜZ DÖNEMİ) (05)

 

 

Dersin Adı ve Kodu

T      

P      

C      

ECTS

ECF 301 Farmakognozi I

2

0

2

4

ECF 307 Farmakognozi I Lab.

0

3

1

2

ECF 327 Farmasötik Kimya II

2

0

2

4

ECF 329 Farmasötik Kimya II Lab.

0

3

1

2

ECF 335 Farmasötik Teknoloji II

2

0

2

4

ECF 337 Farmasötik Teknoloji II Lab.   

0

3

1

2

ECF 375 Farmakoloji II

2

0

2

4

ECF 383 Biyokimya III

2

0

2

4

ECF 385 Biyokimya III Lab.

0

3

1

2

Seçmeli Ders Grubu I

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

12

12

16

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

*Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin alması zorunlu değildir.

 

Aldıkları takdirde bu derslerden o derse ait ECTS kredisini alırlar.

 

 

**Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 301 Farmakognozi I

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. İhsan Çalış, Prof. Dr. Zeliha Ş. Akdemir, Doç. Dr. Şebnem Harput, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ercil

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri; kumarin, flavonoit, antranoit, tanen vb) tanımları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayırım yöntemleri, kalitatif, kantitatif analiz yöntemleri, biyolojik aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, halk arasındaki kullanım yolları ve amaçları verilmektedir.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): İlaç ve ilaç hammaddesi olarak kullanılan primer ve sekonder metabolizma ürünleri ve kaynakları hakkında eczacılık açısından bilgi vermek ve tedavideki önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Teorik haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Lisans

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (% 25+%25) ve bir final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Ders notları.

2. Trease and Evans, Pharmacognosy, 1996, London

3. Jean Bruneton, Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Lavoisier Publishing Inc. c/o Springer-Verlag, New York, 1995.

4. R. Hänsel, O. Sticher, E. Steinegger. Pharmakognosie – Phytopharmazie. Springer-Verlag, Berlin 1999.

5. G. Schneider. Pharmazeutische Biologie. B.I.-Wissenschaftsverlag, Mannheim 1985.

6. H. Wagner. Pharmazeutische Biologie. 2. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart, 1982.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 307 Farmakognozi I Laboratuvarı.

Dersin Sorumlusu: Prof Dr. İclal Saracoğlu, Doç. Dr. Şebnem Harput

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, kantitatif mikroskobi (=mikroskopta ölçüm); Bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz: Ergastik maddeler (billurlar: tek, ikiz, kum şeklinde, rafitler, nişasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüylerine örnekler; bazı epiderma ve stomalara örnekler), kök, rizom ve kabuk elemanları (ilişkili örneklerin araştırılması), meyva ve tohum elemanları (ilişkili elementlere örnekler); bilinmeyen toz droğun analizi; Total Kalitatif Analiz: Teşhis yöntemleri; saponinler, antranoitlerin, siyanogenetik heterozitler, tanenler; kromatografi uygulaması, basit proteinlerin ve enzimlerin teşhisi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Toz drogların anatomik yapısı hakkında bilgi verilmesi ve bazı sekonder metabolitlerin teşhis ve miktar tayini. Toz halde bulunan bitkisel karışımların tipini ve içerdikleri kimyasal madde gruplarını teşhis etmeye yarar.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Bireysel laboratuvar çalışması ve grup tartışması

Değerlendirme Yöntemi: Laboratuvar çalışması (% 30), iki ara sınav (bir pratik % 15 ve bir teorik % 15)  ve bir final sınavı (% 40) .

Önerilen Kaynaklar:

1. Bitkisel Drogların Anatomik Yapısı (Prof. Dr. Asuman Baytop-İstanbul Üniversitesi Yayınları).

2. Evans, W. C., Trease and Evans’ Pharmacognosy, 13. Edition, ELBS, Bailliere Tindall (1989).

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 327 Farmasötik Kimya II

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Cihat Şafak,  Prof. Dr. Ayla Balkan, Prof. Dr. Erhan Palaska

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Adrenerjik ilaçlar, adrenerjik bloke edici ilaçlar, kolinerjik ilaçlar, kolinerjik bloke edici ilaçlar, kalp glikozitleri, antiaritmikler, antianginal ve vazodilatör ilaçlar, antihipertansifler, antihiperlipidemikler, koagülan ve antikoagülan ilaçlar, antianemik ilaçlar, trombolitikler, antiagregan ilaçlar ve diüretikler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kursun amacı; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemi üzerine etkili ilaçların temel özellikleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, sentezleri ve biyotransformasyonları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasıdır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004.

2. Delgado JN, Remers WA  “Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry Philadelphia1991

3. Mutschler E, Derendorf H, Schafer-Korting M, Elrod K, Estes KS, “Drug Actions“, Stuttgart 1995

4. Wolff ME   “ Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery  “ New York 1997

5. Foye WO  “Principles of Medicinal Chemistry  “ Philadelphia1989

6. Korolkovas A   “Essentials of Medicinal Chemistry “ New York 1988

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 329 Farmasötik Kimya II Laboratuvarı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mevlüt Ertan, Prof. Dr. Selma Saraç, Doç. Dr. Mutlu Aytemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Kağıt, ince tabaka, sütun ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi teknikleri, ve bunların ilaç analizlerindeki uygulamaları. Katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayırımı. Dansite, kaynama ve erime noktası gibi fiziksel sabitelerin tayini, refraksiyon indeksinin ölçülmesi, spesifik rotasyonun tayini. İlaç metabolitlerinin tayini ve farmakope analizleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin temel amacı öğrencilere ilaçların ayırma ve saflaştırma yöntemleri hakkında teorik bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Ayrıca, öğrenciler bazı ilaç moleküllerinin metabolitlerinin tayini ile farmakope analizleri üzerinde de çalışmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerden laboratuvarda karışım halindeki ilaçların ayrılması ve saflıklarının kontrolü konusunda teorik ve pratik deneyim kazanması beklenir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 3 saat pratik)

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar Çalışması

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40)

Önerilen Kaynaklar:

1. “Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları II”, H.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004.

2. Stahl, E.,”Thin-layer Chromatography”, 2nd edition, Springer-Verlag, New York, 1969.

3. Miller, J.A., Neuzil, E.F., “Modern Experimental Organic Chemistry”, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts, 1982.

4. Ergenç, N., Gürsoy, A., Ateş, Ö.,”İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini”,  Matbaacılık, İstanbul, 1999.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 335 Farmasötik Teknoloji II

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Süeda Hekimoğlu, Prof.Dr. Sema Çalış

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Reoloji, kolloidal dağılımlar, aerosoller, süspansiyon tipi preparatlar ve teknolojisi, emülsiyon tipi preparatlar ve teknolojisi, merhem tipi preparatlar ve teknolojisi, transdermal ilaç taşıyıcı sistemler, supozituvar tipi preparatlar ve teknolojisi, kozmetikler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri iki fazlı sistemler, yarı katı dozaj şekilleri ve kozmetiklerin formülasyonu, fonksiyonları ve kalite kontrolleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

Eczacılık alanında genel kaynak kitaplar, konuya özgü kitaplar, ders notları (CD/disket) ve ilgili literatür ile elektronik ortam kaynakları.

1. Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design, M. Aulton, 1988.

  1. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, Lachman-Lieberman-Kanig, 1976.

  2. Pharmaceutical Dosage Forms (Vol. 1 ve Vol. 2) Lieberman-Rieger-Banker, 1988.

  3. Farmasötik Teknoloji – Temel Konular, (Ed. Ayla Gürsoy), 2004.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 337 Farmasötik Teknoloji II Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Sema Çalış, Doç.Dr. Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Süspansiyon, süspansiyonlarda dağılabilirlik tayini ve sedimentasyon hacmi, süspansiyonlarda partikül büyüklüğü dağılımı, emülsiyon, liniment, i.v. emülsiyonlarda viskozite tayini, HLB, üçgen faz diyagramı, merhem, merhemlerden ilaç salımı, supozituvar, supozituvarlardan ilaç salımı ve ovüller gibi yarı katı sistemlerin formülasyonları ve özellikleri.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Yarı katı dozaj şekilleri (merhem, pat, supozituvar, jel vb) ve iki fazlı sistemlerin (süspansiyon, emülsiyon) formülasyon tasarımı, pratik olarak hazırlanması ve kontrollerinin yapılması.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Laboratuvar Çalışması

Değerlendirme yöntemi: 1 pratik ara sınav (%20), 3 Lab. kısa sınavı (%10), çalışma notu (%10), araştırma konusu (%10), final sınavı (%50)

Önerilen kaynaklar:

1. Türk Farmakopesi (TF 1974)

2. Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven)

3. Farmasötik Teknolojiye Başlangıç (Prof. Dr. Şükran Geçgil)

4. Martindale-the Extra Pharmacopoeia

5. USP United States Pharmacopoeia

6. European Pharmacopoeia

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 375 Farmakoloji II

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemini etkileyen ilaçlar, su, tuz ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar.

Dersin Amacı :Otonom sinir sisteminin nörokimyasal özellikleri, kalp-damar sisteminin çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar ve bu sistemi etkileyen ilaçlar hakkında gerekli bilginin öğrenciye aktarılmasıdır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Ön Koşul: Yok

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”, The McGraw-Hill Company, 2006

3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton Lang, 2001

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 383 Biyokimya III

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Gülberk Uçar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Biyokimyasal analize giriş, dolaşım sistemi biyokimyası, bilirubin metabolizması, sarılık ve tipleri, karaciğer fonksiyonları ve ilgili bozukluklar; bağışıklık sistemi, bozuklukları ve ilgili biyokimyasal tanı yöntemleri; kan biyokimyası, kan pıhtılaşması, hemotolojik hastalıklar; sindirim sistemi biyokimyası; ilgili metabolik hastalıklar ve biyokimyasal tanı yöntemleri; lipid ve fosfolipidlerin sindirimi ve lipidlerle ilgili metabolik bozukluklar; böbreğin yapısı, fonksiyonları, renal fonksiyonun ölçümü, böbrek yetersizlikleri ve ilgili laboratuvar bulguları, renin-angiotensin-aldosteron sistemi, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve ilgili biyokimyasal analizler; endokrin sistem ve ilgili hastalıklar; diyabet ve komplikasyonları; kanser biyokimyası.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri organizmanın fizyolojik fonksiyonlarının moleküler temeli ve denetimi; hastalıkların biyokimyasal temelleri ve ilgili biyokimyasal laboratuvar bulgularının yorumlanması hakkında bilgilendirmektir. Dersin bitiminde öğrencilerin organizmanın fizyolojik fonksiyonları ve denetimi; hastalıkların biyokimyasal temelleri ve ilgili biyokimyasal laboratuvar bulgularının yorumlanması hakkında temel bilgilerle donanması beklenir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım,olgu sunum ve tartışması

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Govan, D.T., Macfarlane, P.S., Callander, R. Pathology Illustrated, Churchill Livinstone, Edinburg, 1996.

2. Laker, M.F., Clinical Biochemistry for Medical Students, W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1996.

3. Guyton, A.C., Hall, E.J., Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2001.

4. Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Cellular and Molecular Immunology. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1991.

5. Alberts, B., Bray,D., Molecular Biology of the Cell, Garland Publ. Inc., New York, 2003.

6. Lodish, H. Molecular Cell Biology, W.H., Freeman Company, New York, 2000.

7. Stites, D.P. Medical Immunology, Prentice Hall Int. Inc., London, 1997.

8. Murray, K.K., Granner, D.K., Harper’s Biochemistry, Appleton&Lange, Stamford, 2000.

9. Goodman, S.R., Medical Cell Biology, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998.

10. Cooper,M., Hausman R.E. The Cell, ASM press, Washington DC, 2004.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 385 Biyokimya III Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gülberk Uçar, Yrd. Doç. Dr.Özden Tacal, Öğr. Gör. Ayşe Ercan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Biyolojik örneklerin toplanması hakkında genel bilgiler, pipet kullanımı ve spektrofotometrik ölçümün esasları; eritrosit ve lökosit sayımı, hemoglobin ve sedimentasyon hızı tayini; kanda nicel şeker ve protein tayini; idrarda protein tayini; serum lipid analizleri, total lipid ve kolesterol tayini, lipoprotein elektroforezi; böbrek fonksiyon testleri, idrar ve serumda kreatinin tayini; karaciğer fonksiyon testleri; transaminazlar, bilirübin metabolizması; salisilat metabolitlerinin atılımı; albumin-salisilat bağlama deneyleri; laktat dehidrogenaz enzim tayini; immünoassay model uygulaması ve immünodifüzyon testi; proteinlerin PAGE ve SDS-PAGE ile analizi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri biyokimyasal analiz yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve temel biyokimyasal analiz tekniklerinin uygulanışı ile ilgili laboratuvar becerisi kazandırmak. Ders bitiminde öğrencilerin temel biyokimyasal analiz teknikleri ve uygulanışları ile ilgili beceri kazanması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 3 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar çalışmaları ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Bir teorik ara sınav (%25), laboratuvar çalışması (%25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Henry, J.B., Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, W.B. Saunders, Philadelphia, 2002.

2. Bishop,M.I., Clinical Chemistry, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2000.

3. Burtis, C.A., Ashwood, E.K., Tietz  Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999.

4. Laker, M.F., Clinical Biochemistry for Medical Students, W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1996.

5. Mesko D., Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Springer, Berlin, 2002.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

 

III.YIL (BAHAR DÖNEMİ) (06)

 

Dersin Adı ve Kodu

T       

P      

C      

ECTS  

ECF 302 Farmakognozi II

2

0

2

4

ECF 308 Farmakognozi II Lab.

0

3

1

2

ECF 328 Farmasötik Kimya III

2

0

2

4

ECF 330 Farmasötik Kimya III Lab.

0

3

1

2

ECF 332 Farmasötik Teknoloji III

2

0

2

4

ECF 334 Farmasötik Teknoloji III Lab.

0

3

1

2

ECF 344 Farmasötik  Toksikoloji I

2

0

2

4

ECF 348 Farmasötik Toksikoloji I Lab.    

0

3

1

2

ECF 378 Farmakoloji III

2

0

2

4

HAS 306 İlk Yardım

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

12

12

16

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

*Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 302 Farmakognozi II

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Ahmet Başaran, Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ercil

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Bitkisel sekonder metabolitlerden steroid ve terpenoitlerin tanımları, fiziksel, kimyasal özellikleri ve yapıları, teşhis ve ayırım yöntemleri, aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, uçucu yağlar; halk arasındaki biyolojik kullanım amaçları ve yolları verilmekte.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Tamamlayıcı tedavide kullanılan ve/veya ilaç hammaddesi olarak önem taşıyan terpenoit ve steroidler ile bunların kaynakları hakkında eczacılık açısından bilgilendirilmesi ve tedavideki öneminin vurgulanması hedeflenmiştir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25+%25) ve bir final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Trease and Evans, ‘Pharmacognosy’, 1996, London

2. Baytop, T., ‘Türkiye’de Bitkilerle Tedavi’,' Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 308 Farmakognozi II Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Zeliha Akdemir, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ercil

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, kalitatif ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağ ve sabit yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması; volumetrik ve gravimetrik yöntemle uçucu yağ miktar tayini; sabit yağ miktar tayini, sabit yağlara ait bazı deneyler, sabit yağların indis tayinleri; O. Thymi’de farmakope analizi, O. Citri’ de total aldehit miktar tayini ve İ.T.K.; O. Menthae’de total alkol miktar tayini ve İ.T.K.; sabit yağların ince tabaka kromatografisi ile teşhisi, O. Menthae’de terpen sayısı tayini, Valepotriat taşıyan droglar ve Valepotriatların İ.T.K. ile teşhisi, O. Foeniculi’den kolon kromatografisi ile anetol izolasyonu.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Uçucu yağ ve sabit yağ elde edilmesi, kalitatif ve kantitatif farmakope analiz yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Laboratuvar çalışması haftada 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar çalışması

Değerlendirme Yöntemi: Laboratuvar çalışması (%20), bir ara sınav (%15), bir proje değerlendirme (%15) ve bir final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Sakar, K., Fitokimyasal Analiz, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yayınları, Ankara 1991.

2. Türk Farmakopesi

3. Avrupa Farmakopesi

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 328 Farmasötik Kimya III

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mevlüt Ertan, Prof. Dr. Selma Saraç, Doç. Dr. Nesrin Gökhan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Enfeksiyon ve tümoral hastalıkların tedavisinde kullanılan antiseptik ve dezenfektanlar, antibakteriyel ilaçlar, antimikobakteriyel ilaçlar, sulfonamidler, kinolonlar, oksazolidindionlar, antibiyotikler, antifungal ilaçlar, antiviral ilaçlar, antikanser ilaçlar, antiprotozoal ilaçlar, antihelmintik ilaçlar, pestisit ilaçlar ve immünomodülatörler.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı kemoterapötik ilaçların yapıları, sentez yöntemleri, yapı-aktivite ilişkileri, etki mekanizmaları, ve kullanılış yerleri hakkında temel bilgilerin verilmesi ve kemoterapi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: “Farmasötik Kimya, Ankara”, 2004.

2. Foye, W.O. (Editor), “Principles of Medicinal Chemistry”, 3rd edition, Lea & Febiger, Philadelphia, 1989.

3. Delgado, J.N., Remers, W.A., “Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry”, 9th edition, J.B. Lippincott, 1991.

4. Wolff, M.E., “Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery”, Volume I-V, 4th edition, Wiley-Interscience, 1980-97.

5. Korolkovas, A., “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley-Interscience, 1988.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 330 Farmasötik Kimya III Laboratuvarı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Cihat Şafak, Prof. Dr. Ayla Balkan, Prof. Dr. Fügen Özkanlı, Doç. Dr. Birsen Tozkoparan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Kantitatif analizin temel esasları; Titrimetri ve nötralizasyon, oksido-redüksiyon, kompleksometri, nitritometri gibi titrimetrik yöntemler ve bu yöntemlerin ilaç analizlerinde uygulanmaları. Işık, spektrofotometrik yöntemler, türev spektroskopisi. Farmasötik preparatlarda kantitatif tayin.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kurun amacı, ilaçların kantitatif analizinde kullanılan farklı yöntemler üzerinde temel kavramları vermektir. Ayrıca bu kursta, öğrencinin ilaç analizinde kullanılan miktar tayini yöntem uygulamalarını öğrenmesi de beklenir.

Dersin Süresi: 1 sömestir (haftada 3 saat pratik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar Çalışması

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %  30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Silverstein RM  “Spectrophotometric Identification of Organic Compounds “New York 1987

2. Creswel  CJ  “Spectral Analysis of Organic Compounds “ Minneapolis 1972

3. Ergenç N  “İlaçların Tanınması ve Kantitatif Tayini “, İstanbul 1999

4. “Organicum “, Germany 1973

5. Yıldız A “Enstrumantal Analiz Yöntemleri “ Ankara 1997

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 332 Farmasötik Teknoloji III

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Nurşen Ünlü

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler, parenteral çözeltiler, injeksiyonluk su, pirojen testi, diğer çözücüler, parenteral preparatların formülasyonu, büyük hacimli parenteral preparatlar, parenteral kontaminasyon, sterilizasyon ve kinetiği, sterilizasyon yöntemleri ve kontrolü, filtrasyon, GMP ve Kalite güvenliği, göz, burun ve kulak preparatları

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler)Dersin temel amacı, öğrencilere parenteral dozaj şekilleri konusunda bilgi vermektir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Howard C., Ansel Nicholas G., Popovich Loyd V., Allen Jr. “Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems”. Williams and Wilkins, USA 6th Eddition 1995.

2. Banker G. S., Rhodes C. T., “Modern Pharmaceutics”, Marcel Dekker Inc, New York 1990.

3. Martin A., Bustamante P., Chun A. H. C., “Physical Pharmacy”, Lea and Febiger 1993.

 

ECTS Kredisi : 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı: Farmasötik Teknoloji III Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Murat Şumnu, Yrd.Doç.Dr. Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: ECF 334 Farmasötik Teknoloji III Laboratuvar dersini başarmış öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilecektir: sterilizasyon teknikler (aseptik teknik, termal sterilizasyon), steril ilaçların hazırlanması, filtrasyon tekniği ile son ürün sterilizasyonu, steril çözeltilerde milimol, miliekivalan, miliosmol hesaplamaları, E değerlerini kullanarak steril ürün hazırlamak için gerekli madde miktarının hesaplanması, steril ürünler için uygun ambalaj ve uygulama seti seçimi, steril ürünler için yasal gerekliliklere uygun ve ilacın doğru kullanımını sağlayacak etiket hazırlanması

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu dersle öğrencilere steril ürünlerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili deneyim kazandırmaktır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: ECF 332 Farmasötik Teknoloji III

Temel öğretme yöntemi: Uygulamalı ders

Değerlendirme yöntemi: 1 pratik ara sınav (%20), 3 lab. kısa sınavı (%10), çalışma notu (%10), araştırma konusu (%10), final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Türk Farmakopesi 1974

2. Amerikan Farmakopesi

3. Avrupa Farmakopesi

4. Parenteral Quality Control, Akers, M.J. (Ed.), Marcel Dekker, 1985.

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 344 Farmasötik Toksikoloji I

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gönül Şahin, Prof.Dr.Filiz Hıncal, Prof.Dr.Hilal Özgüneş, Prof.Dr.Nurşen Başaran, Doç.Dr.Terken Baydar, Doç.Dr.Belma Giray, Doç.Dr.Ülkü Ündeğer, Doç.Dr.Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Toksikolojinin tarihcesi ve genel kavramlar; toksisite testleri; toksik maddelerin absorpsiyonu, dağılımı ve itrahı; toksik maddelerin biyotranformasyonu; toksik etki mekanizmları; toksisiteyi etkileyen faktörler; toksik etkilerin sınıflanması; mutajenite ve mutajenik ajanlar; teratojenite ve teratojenik ajanlar; karsinojenite; karsinojenik ajanlar; allerjik reaksiyonlar ve immunotoksik etki; ilaç-ilaç etkileşmelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi; toksik maddelerin aşırı duyarlık reaksiyonları ve idiyosenkrazi; zehirlenmiş kişilerde tedavi yaklaşımları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri temel toksikoloji ve özel toksikoloji konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Klaassen, C.D., "Casarett & Doul’s Toxicology, The Basic Science of Poisons", 2001.

2. Haddad, L.M., Winchester, J.F., "Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose", Saunders, 1983.

3. Gibson, G.G., Skett, D., "Introduction to Drug Metabolism", Chapman and Hall, Cambridge, 1986.

4. Ellenhorn, M.J., "Medical Toxicology", Williams & Wilkins, Maryland, 1997.

5. Aldridge, W.N., "Mechanisms and Concepts in Toxicology", Taylor & Francis, London, 1996.

6. Timbrell, J.A., "Principles of Biochemical Toxicology", Taylor & Francis, London, 1991.

7. Hayes, A.W., "Principles and Methods of Toxicology", Taylor &Francis, Philadelpia, 2001.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 348 Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı I

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Demonstrasyon (toksikolojide pratik yaklaşımlar; izolasyon tekniklerine göre zehirlerin sınıflanması; zehirlerin izolasyon teknikleri; örneklerin toplanması, saklanması ve kullanımı; örneklerin hazırlanması; toksik maddenin kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri; deney hayvanları); sıklıkla zehirlenmelere neden olan asidik ve bazik ilaçların biyolojik materyalden ekstraksiyon ile izolasyonu, primer direkt testler ve kromatografik yöntemle tanımlanmaları ve toksisitelerinin değerlendirilmesi; nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların, kardiyovasküler ilaçların ve terapötik penceresi dar ilaçların biyolojik materyallerde primer direkt nitel, spektrofotometrik yöntemle nicel tayinleri ve toksisitelerinin değerlendirilmesi; spektrofotometrik yöntemle antioksidan kapasite tayini; Türkiye’deki zehir bilgi merkezleriyle ilgili bilgi aktarımı.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri toksikolojik pratik uygulamalar ile bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin toksikolojik pratik uygulamalar ile ilgili gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 3 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve laboratuvar çalışması

Değerlendirme Yöntemi: Pratik değerlendirme  (%50) ve yazılı sınav (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Hicks, M.R., Haven, M.C., Schenken, J.R., McWhorter, C.A., "Laboratory Instrumentation", Lippincott, 1987.

2. Hayes, A.W., "Principles and Methods of Toxicology", Taylor & Francis, Philadelpia, 2001.

3. Clarke, E.G.C., "Isolation and Identification of Drugs", The Pharmaceutical Press, USA, 1969.

4. Cooper, T.G., "The Tools of Biochemistry", John Wiley & Sons, USA, 1977.

5. Vural, N., "Toksikoloji Laboratuvar Kitabı", Ankara, 2000.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 378 Farmakoloji III

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar

Dersin Amacı: Santral sinir sisteminin çalışmasını düzenleyen mekanizmalar ve bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında gerekli bilginin öğrenciye verilmesidir

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”, The McGraw-Hill Company, 2006

3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton  Lang, 2001

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: HAS 306 İlkyardım

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nuket Paksoy, Doç. Dr. Ali Naci Yıldız

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: İnsan vücudunun yapısı ve işleyişi, ilkyardımın tanımı, önemi, öncelikleri ve temel uygulamaları, kaza ortamının değerlendirilmesi, hasta ve yaralı taşıma, nefes yolu tıkanıklığı, koma suni solunum–kalp masajı, kanamalarda ilkyardım, şok, sıcak çarpması, donma, sara nöbeti, ısırılma kırıklarda ilkyardım, sargı ve ateller, ilkyardım eğitimine ilişkin mevzuat.

Dersin Amacı: Temel ilkyardım bilgilerinin ve bazı ilkyardım uygulamalarının öğrenilmesi.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Standard First Aid, CPR, and AED, Instructer’s Manual, National Safety Council, 2005.

2. Kekillioğlu T, Kurt Z, Dalkılınç M, Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, TC. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara, 2002 (Düzenleme Mart 2006).

3. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Ankara, 2006.

4. British Red Cross, www.redcross.org.uk (Ocak 2007)

5. Bilir N, Yıldız AN, Temel İlkyardım, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Yayın no:3, Mart 2007, Ankara.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF Staj II

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Sevda Şenel, Yrd.Doç.Dr. İmran Vural

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Ders İçeriği: Eczane ilaç gereksinimlerinin tespiti, eczaneye ilaç alımı, eczanelerin organizasyonu ve yerleşimi, eczanede tutulması gerekli kayıt ve dosyalar hakkında bilgi edinilmesi, hastalarla iletişimin ilerletilmesi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerin hastalarla iletişim kurmalarını ilerletmek ve eczanede eczacının rol aldığı görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin süresi: 1 sömestr (16 pratik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Bireysel çalışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (%100), rapor, eczacının değerlendirmesi.

Önerilen Kaynaklar:

Eczacılık alanındaki genel kaynak kitaplar, literatür ve internet.

 

ECTS Kredisi: 30