Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2. Yıl Ders Kataloğu

II.YIL (GÜZ DÖNEMİ) (03)

 

Dersin Kodu ve Adı

T    

P    

C     

ECTS  

ECF 221 Organik Kimya II

2

0

2

5

ECF 235 Analitik Kimya II

2

0

2

4

ECF 237 Analitik Kimya II Lab.

0

3

1

2

ECF 287 Biyokimya I

2

0

2

4

ECF 291 Staj I (Yıllık)

0

4

2

4

TIP  201 Anatomi-Fizyoloji II

6

0

6

9

AİT  203 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I*    

2

0

2

-

Seçmeli Ders Grubu I

2

0

2

2

 

 

 

 

 

Ortak zorunlu dersler hariç

16

7

17

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

*Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin alması zorunlu değildir.

 

Aldıkları takdirde bu derslerden o derse ait ECTS kredisini alırlar.

 

 

**Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 221 Organik Kimya II

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Nezire Saygılı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Ayrılma ve yerdeğiştirme reaksiyonları, alkil halojenürler, alkoller, fenoller, tiyoller, eterler, epoksitler, karbonil grubu, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler, organik bileşiklerin adlandırılması, organik bileşiklerin elde edilişleri ve kimyasal özellikleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciye organik kimyanın temel kavramlarını, organik bileşiklerin yapısal özelliklerini, sentezlerini ve temel reaksiyonlarını öğretmek. Bu dersin sonunda öğrencinin organik bilşiklerin yapısal özelliklerini tanıması, bu yapıya özgü karakteristik tepkimeleri ve mekanizmalarını yazma becerisini kazanması beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin kazandığı temel organik kimya bilgilerini ilerideki eğitim dönemlerinde ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: ECF 120 Organik Kimya I

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım (ders notları öğrenciye verilmektedir) ve tartışma, problem saati ile öğrenmeyi destekleme.

Değerlendirme Yöntemi: 3 yazılı sınav (I. Ara sınav: %25,  II. Ara sınav: %25, Final sınavı: %50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Hart Craine Hart, Organik Kimya, (Çeviri ed. Tahsin Uyar, Palme Yayıncılık, 2005), Houghton Mifflin Company, 1995.

2. T. W. Graham Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, 7th Ed., (Çeviri Editörleri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, Literatür Yayıncılık, 2002), John Wiley & Sons, Toronto, 2000.

3. R. C. Atkins, F. A. Carey, Kısa ve Öz Organik Kimya, (Çeviri eds. Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, Bilim kitabevi, 1999), The Mc Graw-Hill Compony, New York, 1997.

 

ECTS Kredisi: 5

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 235 Analitik Kimya II

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın,             Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Spektroskopik (UV-GB spektroskopisi, floresans spektroskopisi, IR spektroskopisi, atomik spektroskopi), kromatografik (ince tabaka, kağıt ve kolon kromatografisi, gaz ve sıvı kromatografisi) ve elektrokimyasal yöntemlerin (polarografi, amperometri, potansiyometri, kondüktometri) prensipleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler aletli analiz yöntemleri ile ilgili teorik bilgiye sahip olacaklardır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 2 teorik saat).

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, cihazlar ile görsel anlatım.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri % 25) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. A. Yıldız, Ö. Genç, S. Bektaş, Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Second Edition, Hacettepe  Üniversitesi  Yayınları (1997).

2. D. A. Skoog, Principles Instrumental Analysis, Third Edition, CBS College Publishing, USA  (1985).

3. H. H. Wıllard, L. L. Merrıtt,  J. A. Dean, F. A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, Sixth  Edition, Litton Educational, USA (1981).

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 237 Analitik Kimya II Laboratuvarı

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın,             Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Çeşitli kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerle organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel analizleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler çeşitli aletli analiz yöntemlerini (UV-GB spektroskopisi, atomik spektroskopi, ince tabaka, kağıt, iyon değiştirme ve kolon kromatografisi, potansiyometri, kondüktometri ve refraktometri) uygulayarak bunlarla ilgili pratik beceri kazanacaklardır. 

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 3 pratik saat).

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Pratik laboratuvar çalışması.

Değerlendirme Yöntemi: Her hafta teorik ara sınav (% 20), her hafta laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi (% 30) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. A. Yıldız, Ö. Genç, S. Bektaş, Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Second Edition, Hacettepe Üniversitesi Yayınları (1997).

2. D. A. Skoog, Principles Instrumental Analysis, Third Edition, CBS College Publishing, USA  (1985).

3. H. H. Willard, L. L. Merritt,  J. A. Dean,F. A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, Sixth  Edition, Litton Educational, USA (1981).

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 287 Biyokimya I

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gülberk Uçar, Yrd.Doç.Dr. Özden Tacal, Öğr.Gör. Ayşe Ercan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Hücre bileşenlerinin yapısı, sınıflandırılması, işlevleri; lipidler, karbohidratlar, amino asitler, proteinler; enzimatik kataliz, enzim kinetiği ve inhibisyonu, koenzimler; nükleik asitlerin yapı ve işlevleri; hücre zarı bileşenleri ve zarsal taşınım sistemleri; enerjetik, hücrede enerji üretimi, glikoliz; sitrik asit (TCA) döngüsü, denetimi, enerji bilançosu.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri  genel biyokimya temel konuları; organizmanın fizyolojik fonksiyonlarının moleküler temeli ve denetimi hakkında bilgilendirmektir. Ders bitiminde öğrencinin insan vücudunda hücre bazında gerçekleşen temel biyokimyasal işlevler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, olgu bazlı tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Nelson, D.L.,Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry,Worth Publishers, 2006.

2. Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry,Harcourt Academic Press, San Diego,2002.

3. Mathews, V.H. , Holde, K.E. Biochemistry, The Benjamin Publish. Company, Redwood, 2000.

4. Murray, K.K., Granner, D.K., Harper’s Biochemistry, Appleton&Lange, Stamford, 2004.

5. Stryer, L., Biochemistry, W.H. Freeman Company, New York, 2006.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: TIP 201 Anatomi-Fizyoloji II

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet Başaran, Prof. Dr. İnci Erdemli

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Solunum sisteminin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; gastrointestinal sistemin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; endokrin sistemin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; kadın ve erkek genital sisteminin anatomisi ve fizyolojisi, böbrek ve idrar yolları anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; duyu organları anatomisi ve duyu fizyolojisi; işitme ve denge hastalıkları; görme bozuklukları; deri hastalıkları; önemli infeksiyon hastalıkları  ve neoplaziler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilere solunum sistemi, gastrointestinal sistem, endokrin sistem ve duyu organlarının anatomisi ve fizyolojisini öğretmek ve bu sistemlerin hastalıklarının etyolojisi, patogenezi, prognozu ve tedavisi ile ilgili bilgiler vermektir. Ders bitiminde öğrencilerin bu sistemlerin anatomisi ve fizyopatolojisi ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 dönem (haftada teorik 6 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (%25’er) ve 1 final sınavı (% 50)

Önerilen kaynaklar:

  1. Pathophysiology, 3. baskı, editörler: L.C.Copstead ve J.L.Banasık, Elsevier Saunders, 2005

ECTS kredisi: 9

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: AİT 203  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Dersin Sorumlusu: Sadık Erdaş

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğunun dağılması sonucu ortaya çıkan reform hareketleri ve Türk ve Batı kültürlerinin karşılaşması ve karışması sonucu ortaya çıkan politik, sosyal, külürel ve ekonomik problemler; Mustafa Kemal Atatürk tarafından İmparatorluktan Milli Devete geçiş dönemindeki politik olaylar ve Milli mücadele.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): 

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -

 

 

 

 

 

 

II.YIL (BAHAR DÖNEMİ) (04)

 

 

Dersin Adı ve Kodu

T      

P     

C       

ECTS

ECF 202 Farmasötik Botanik

2

0

2

4

ECF 204 Farmasötik Botanik Lab.

0

3

1

2

ECF 216 Farmasötik Teknoloji I

3

0

3

5

ECF 218 Farmasötik Teknoloji I Lab.

0

3

1

2

ECF 222 Farmasötik Kimya I

3

0

3

5

ECF 224 Farmasötik Kimya I Lab.

0

3

1

2

ECF 272 Farmakoloji I

3

0

3

6

ECF 284 Biyokimya II

2

0

2

4

AİT  204 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II*  

2

0

2

-

 

 

 

 

 

Ortak zorunlu dersler hariç

15

9

16

30

 

T=Teorik

 

 

 

 

 

 

P=Pratik

 

 

 

 

 

 

C=Kredi

 

 

 

 

 

 

*Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin alması zorunlu değildir.

 

Aldıkları takdirde bu derslerden o derse ait ECTS kredisini alırlar.

 

 

 

**Her sömestirde öğrenciler Güzel Sanatlar ve Beden Eğitiminden seçmeli ders alabilirler.

Aldıkları takdirde her ders için ek ECTS kredisi alırlar.

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 202 Farmasötik Botanik

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer ve Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Genel kavramlar, bitkilerin adlandırılması ve sınıflandırılması. Tıbbi bitki ve drogların teşhisi, biyolojik aktif bileşikleri ve kullanılışları. Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma. Bacteriophyta, Cyanophyta, Mycophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; monokotil ve dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar.  Kullanılış ve etkilerine göre eczacılıkta önemli bitkiler, drogları ve etken maddeleri. Tıbbi bitkilerin eczacılıktaki önemi, Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Modern tıbbın yeni etken maddeler için doğaya yöneldiği günümüzde eczacı adaylarına ilaç olarak kullanılan veya drog veren bitkilerin, diğer bir ifadeyle tıbbi ve ekonomik önemi olan bitkilerin yanında faydalı ve zehirli bitkilerin, bilimsel ve uygulamalı olarak tanıtılması.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Baytop, A., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, İ. Ü. Basımevi, İstanbul, 1996

2. Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, A. Ü. Ecz. Fak. Yayınları No:70, Ankara, 1993.

3. Baytop, T., Türkiye’de bitkiler ile tedavi. Nobel Tıp Kitapevleri LTD ŞTİ, İstanbul,1999

4. Baytop, T., Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İ.Ü. Yayınları No:1039, İstanbul. 1963.

5. Baytop, T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları 578, Ankara, 1994.

6. Lewis, W.H., Elwin-Lewis, M.P.F., Medical Botany Plants affecting human health, JohnWiley & Sons, New Jersey, 2003.

7. Bezanger- Beauquesne, L., Pinkas, M., Torck, M., Les plantes dans la therapeutique moderne, Maloine, S.A. (ed.), 1975.

8. Grieve, M., A modern herbal, Hafner Publishing Co., New York and London, 1967.

9. Haris J.G., Harris, M. W., Plant Identification Terminology: An Illustrated Glossary.

2nd ed., Spring Lake Publishing, Spring Lake, Utah, 2001.

 

ECTS Kredisi :4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 204 Farmasötik Botanik Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması ve eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: Kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; Tıbbi bitkilerin teşhisi: eczacılıkta ve Türkiye florasında önemli Coniferae ve Angiospermae bitkilerinin familyalarının tayini.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): İlaç olarak kullanılan veya drog veren bitkisel kaynağın bilimsel olarak tanımlanması için, tıbbi bitkilerin morfolojik ve anatomik özelliklerini ve familya tayinlerini, öğrencilerin uygulamalı olarak öğrenmelerinin sağlanması.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 3 saat  pratik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar çalışmaları ve tıbbi bitkilerin incelenmesi, bitki toplama gezisi (ekskürsiyon), bitki tayini ve tartışma.

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ve uygulamalı ara sınav ( her biri %10), Sene içi pratik çalışmalar (%30) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Baytop, A., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, İ. Ü. Basımevi, İstanbul, 1996.

2. Tanker, N., Farmasötik Botanik Uygulama, A.Ü. Ecz. Fak. Ders Kitapları No:85,

Ankara, 2002.

3. Baytop, A., Tıbbi Bitkiler Atlası, İ.Ü. Ecz. Fak. Yayınları No:26, İstanbul, 1978.

 

ETCS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 216 Farmasötik Teknoloji I

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Levent Öner, Doç.Dr. İmran Vural

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Ders İçeriği:Dozaj formlarına giriş ve eczacılıkla ilişkili temel metroloji hesaplamalarını içermektedir. Faz diyagramları, çözünürlük, çözeltiler,ve kinetik gibi bir seri fiziki konularıda kapsamaktadır. Ayrıca, ilişkili ünit operasyonlar, farmasötik amaçlı saf su ve saf suyun hazırlanma yöntemleride öğrenciye verilmektedir.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında, Farmasötik Teknoloji’de kullanılan temel hesaplamalar, işlem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 3 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: BİS 102, ECF 191

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Martin, A., Physical Pharmacy, Lea&Febiger, Philadelphia, London, 1993.

2. European Pharmacopeia, 4th Edition, Supplement 2002, Council of Europe, Strasbourg, France.

3. Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Ed.: A.R. Gennaro, 20th Edition  2000.

4. The United States Pharmacopeia (USP 27, NF 22), The United States Pharmacopeial Convention, Inc., Rockville, ABD, 2004.

5. Aulton M., Pharmaceutics-The Science and Dosage Form design, Churchill Livingstone, 1987.

 

ECTS Kredisi: 5

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 218 Farmasötik Teknoloji I Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Sevda Şenel, Doç.Dr. İmran Vural

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Aromatik sular, oral çözeltiler, şuruplar, eliksir, posyon, oral damlalar, infüzyon ve dekoksiyon, ağız yıkama çözeltileri.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri oral ve/veya topikal olarak uygulanan çözelti tipi dozaj şekillerinin (nane suyu, etanollü iyot çözeltisi, aromatik eliksir v.b.) formülasyon tasarımı ve pratik olarak hazırlanması hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada pratik 3 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Laboratuvar çalışması, ödev hazırlama

Değerlendirme yöntemi: 1 pratik ara sınav (%20), 3 lab. kısa sınavı (%10), çalışma notu (%10), araştırma konusu (%10), final sınavı (%50)

Önerilen kaynaklar:

1. Türk Farmakopesi (TF 1974)

2. Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven)

3. Farmasötik Teknolojiye Başlangıç (Prof. Dr. Şükran Geçgil)

4. Martindale-the Extra Pharmacopoeia

5. USP United States Pharmacopoeia

6. Avrupa Farmakopesi

 

ECTS kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 222 Farmasötik Kimya I

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Sevim Dalkara, Prof. Dr. Ünsal Çalış, Doç. Dr. Mutlu Aytemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Farmasötik kimyaya giriş ve genel kavramlar, ilaçların biyotransformasyonu, merkezi sinir sistemi ilaçları: genel anestezikler, sedatif ve hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antikonvülsan ilaçlar, merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar ve analjezik ilaçlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin temel amacı, farmasötik kimya tanımı, tarihçesi, ilaçların fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinin aktivite üzerine etkileri, ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaçların metabolizma reaksiyonları ve bunun ilaç geliştirme açısından önemi; merkezi sinir sistemi ilaçlarından genel anestezikler, sedatif ve hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antikonvülsan ilaçlar, merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar ve analjezik ilaçlar ve bunların sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolitleri hakkında genel bilgiler vererek öğrencilere, bu konularda temel oluşturmaktır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 3 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %30) 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C., Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004.

2. Foye, W.O.(Ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989.

3. Delgado, J.N., Remers, W.A. (Ed), Wilson & Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991.

4. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999.

 

ECTS Kredisi: 5

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 224 Farmasötik Kimya I Laboratuvarı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Erhan Palaska, Doç. Dr. Rahime Şimşek

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: İlaç etken maddesi veya hareket maddelerinin sentezi, laboratuvar güvenliği, süzme, kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon vb. laboratuvar çalışma teknikleri, esterleştirme, açilleme, nitrolama, bromlama, oksidasyon, diazolama vb. reaksiyonlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu dersin amacı bazı ilaç etken maddelerinin ve hareket maddelerinin laboratuvar koşullarında sentezi ve saflaştırılması ile ilgili bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 3 saat pratik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Laboratuvar Çalışması

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. “Farmasötik Kimya Laboratuvar Çalışmaları I-İlaç Sentezleri”, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 2004.

2. “Organicum “, Germany 1973

3. Vogel A. “A Textbook of Practical Organic Chemistry” London, 1970

4. Gilman H.”Organic Synthesis I-IV” NewYork 1967

5. Nicolaou KC. “Classics in Total Synthesis” NewYork 1996

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 272 Farmakoloji I

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Farmakolojiye giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, biyotransformasyon ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, doz-konsantrasyon ilişkisi, ilaçların etki mekanizması, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri, farmakogenetik, antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler.

Dersin Amacı: Öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmek, kemoterapinin prensiplerini ve kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Süresi:1 sömestr (haftada 3 teorik saat)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul:Yok

Temel Öğretme Yöntemi:Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi:İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”,The McGraw-Hill Company, 2006

3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton  Lang, 2001

 

ECTS Kredisi: 6

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 284 Biyokimya II

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gülberk Uçar, Yrd.Doç.Dr.Özden Tacal

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Sitoplazmik NADH’nın mitokondriye giriş yolları, oksidatif fosforilasyon; glukoz için alternatif katabolik yollar; pentoz fosfat yolu, glutatyon; glukuronat yolu; aminoasit katabolizması; yağ asitlerinin oksidasyonu ve enerji bilançosu, keton cisimlerinin oluşumu ve kullanımı; glukoneogenez; glikojen sentezi ve yıkımı; lipidlerin sentezi; protein sentezi ve denetimi; posttranslasyonal modifikasyonlar; metabolik koordinasyon; sinirsel ve hormonal denetim mekanizmaları; sinyal iletimi ve ikincil mesajcılar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri biyokimyasal sentez ve yıkım yolları ve bu yollardaki farklı denetim mekanizmaları hakkında bilgilendirmektir. Dersin bitiminde öğrencilerin insandaki  başlıca metabolik yollar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Stryer, L., Biochemistry, W.H. Freeman Company, New York, 2006.

2. Nelson,D.L.,Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry,Worth Publishers, 2006.

3. Bhagavan,N.V., Medical Biochemistry, Harcourt Academic Press, San Diego, 2002.

4. Guyton, A. C., Hall, E.J., Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2006.

5. Mathews, V.H. ,Holde, K.E. Biochemistry, The Benjamin Publish. Company, Redwood, 2000.

6. Alberts, B., Bray,D., Molecular Biology of the Cell, Garland Publ. Inc., New York, 2001.

7. Stites,D.P. Medical Immunology, Prentice Hall Int. Inc., London, 1997.

8. Murray, K.K., Granner, D.K., Harper’s Biochemistry, Appleton&Lange, Stamford, 2004.

9. Cooper,M., Hausman R.E. The Cell, ASM press, Washington DC, 2004.

 

ECTS Kredisi: 4

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: AİT 204  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Dersin Sorumlusu: A. Nedret Karayel

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Tük toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkilapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucunda toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaştırılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): 

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Kredisi: -