Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi
 1. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Açılan Programlar
  1. Radyofarmasi AbD. Lisansüstü Programları

a)Yüksek Lisans Programı (Tezli)

b)Doktora Programı (Tezli)

 1. ERU Lisansüstü Programları

a)Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

 

 1. Fen Bilimleri Enstitüsünde Açılan Programlar
  1. Nanotıp ve Nanoteknoloji Programı

a)Yüksek Lisans Programı (Tezli)

b)Doktora Programı (Tezli)

 

 

 1. I. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Açılan Programlar

 

 1. i. Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

a)Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Ders: ERF 600 Özel Konular

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 4-0-4

İçerik:

 • Tez konusunun belirlenmesi
 • Tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması
 • Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması
 • Deneysel çalışmalar sonucu verilerin toplaması
 • Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.

 

Ders: ERF 603 İyi Radyofarmasi Teknikleri (GRP)

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

İçerik:

 • Kalite ve kalite güvencesi sistemi
 • GMP ve GRP nedir?
 • Radyofarmasi laboratuar tasarımı
 • Radyofarmasi laboratuarında kullanılan ekipmanlar
 • Partiküler, mikrobiyal ve radyoaktif kontaminasyon ve bunların izlenmesi ve azaltılması için alınması gereken önlemler
 • Radyofarmasötiklerde yapılan kalite kontrol testleri; radyokimyasal saflık radyonüklidik saflık
 • Radyoaktif materyallerin taşınması
 • Radyoaktif atıkların yönetimi
 • İlgili kayıtların tutulması.

 

Ders: ERF 604 Gama Radyasyonuyla Sterilizasyon

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

İçerik:

 • Sterilizasyon yöntemleri ve gama radyasyonuyla sterilizasyon
 • Mikroorganizmaların radyasyona duyarlığı, biyolojik indikatörlerin kullanımı
 • Mikrobiyal yük yoğunluğunun (Bioburden) belirlenmesi
 • Sterilite temin seviyesi (SAL) dozunun hesaplanması ve sterilizasyon dozunun seçimi, sterilizasyon dozunun kontrolü
 • Radyomikrobiyoloji laboratuarı, aletler, kullanılan teknikler
 • Laboratuvar tekniklerinin validasyonu.
 • Radyasyonla sterilizasyon tesisleri
 • Yönetmelikler ve standartlar (AAMI-ISO).

 

 

Ders: ERF 607 Radyasyon Fizik ve Kimyası

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 

 • Atom, çekirdek yapısı
 • Uyarılmış düzeyler, izomerler
 • Elektromagnetik ışıma, çekirdek reaksiyonları, izotoplar
 • Reaktör ve siklotronlarda üretilen radyonüklitler
 • Çevre ve biyolojik yapıdaki doğal derişimler
 • Radyoaktif bozunma, istatistikleri
 • Enerji spektrumları
 • Fotonların maddeyle etkileşimi
 • Kütle soğurma etkisi
 • Elektronların madde içinde etkileşimleri
 • Doğrusal enerji iletimi
 • Enerji yoğunluğu
 • İyonizasyon
 • Doz ve doz sabitleri
 • Radyasyon ölçümü
 • GM- tüpleri, sintilasyon  ve yarı iletken dedektörler
 • Sinyal ve data transferinde elektronik, sayım istatistiği.

 

Ders: ERF 609 Radyasyon Hijyeni (Radyasyondan Korunma)

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Radyoaktivite ve radyoizotoplar hakkında bilgi
 • Sağlık fiziğinin prensipleri
 • Radyasyonun biyolojik etkileri
 • Sağlık fiziği enstrümantasyonu, dozimetreler ve maruz kalma kayıtları
 • Dekontaminasyon işlemleri
 • Radyofarmasi laboratuarında çalışan personelin korunması
 • Çalışma ortamının, havasının, yüzeylerin, kişilerin radyasyon yönünden izlenmesi
 • Radyoaktif materyallerin taşınması, atıkların imhası
 • Yasal düzenlemeler.

 

Ders: ERF 610 Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Nükleer yönetmelikler, farmakopeler, NRC, FDA yönetmelikleri
 • İdeal radyofarmasötiğin özellikleri
 • Radyofarmasötiklere özgü görülen problemler
 • Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri; radyonüklidik saflık
 • Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri; kimyasal ve radyokimyasal saflık
 • Radyofarmasötikler üzerinde yapılan kalite kontrol testleri;  sterilite testleri, pirojen testleri, radyofarmasötiklerin biyodağılımı ve toksisite testleri
 • Doz kalibratörü ve Mo-99/Tc-99m jeneratörlerinde yapılan kalite kontrol testleri
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; 99mTc-radyofarmasötikleri
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; iyotla işaretli radyofarmasötikler
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; PET radyofarmasötikleri
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklere örnekler; diğer radyonüklitlerle işaretli radyofarmasötikler.

 

Ders: ERF 611 Radyofarmasötikler

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 • Tanımlar
 • Radyofarmasötiklerin prensipleri
 • Ofisinal ve yeni  radyofarmasötikler, kalite kontrolleri, endüstriyel üretimleri,
 • Yeni radyofarmasötiklerin tasarımı
 • Tc-99m radyofarmasötikleri
 • Radyoiyot işaretli radyofarmasötikler
 • PET radyofarmasötikleri
 • Diğer radyonüklidlerle işaretli radyofarmasötikler
 • Radyofarmasötiklerin kullanımını etkileyen faktörler.

 

 

Ders: ERF 613 Seminer

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 2-2-3

 

İçerik:

 • Radyofarmasi alanında son gelişmeler.

 

 

Ders: ERF 662 Radyofarmaside Literatür Tarama, Değerlendirme Ve Kullanım Prensipleri

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3

 

İçerik:

 • Bilim, bilgi, bilimsel yöntem, araştırma nedir?
 • Araştırma türleri
 • Veri toplama
 • Arşiv ve kütüphane taraması
 • ULAKBİM’den yararlanma
 • Internetten yaralanma, WoS, H-indeks, citation kavramları
 • Kartoteks, literatür defteri tutma
 • Bilgisayar bazlı data sistemleri, CA, Index Medicus, Nursing Index, Dental abstract tarama, SCI ve ISTP tarama
 • Referans yazma sistemleri
 • Tez / rapor / makale yazımı
 • ISBN, ISSN, DOI sistemleri
 • Poster/sözlü sunum hazırlama
 • İntihal, fikri mülkiyet hakları, yasal ve etik düzenlemeler.

 

Ders: ERF 681 Radyofarmasiye Giriş

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3

 

İçerik:

 • Radyofarmasi nedir? Radyofarmasist kimdir? Radyofarmasötiklerin tanımı, Radyoloji ve Nükleer Tıpta Kullanılan İlaçların Farkı
 • Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve tanımlar
 • Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, radyonüklit tanımları ışınlama çeşitleri,  ışınların özellikleri
 • Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri
 • Radyoaktif materyallerin elde edilmesi, reaktör, siklotron ve jeneratörler
 • Radyasyondan korunma ve dozimetreler
 • Radyofarmasi laboratuvar tasarımı ve GRP
 • İşaretleme yöntemleri
 • Radyofarmasötiklerin hücreye giriş yolları
 • Farmakopelerden örnekler
 • İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofaramsötikler
 • Üreticilerden sağlanan radyofarmasötikler.

 

Ders: ERF 682 Uygulamalı Lipozom Teknolojisi

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Lipozom ve lipozom benzeri ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması
 • Bu taşıyıcı sistemlerin özellikleri
 • Karakterizasyon çalışmaları
 • Lipozom ve lipozom benzeri ilaç taşıyıcı sistemler üzerinde yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar.

 

 

b)Doktora Programı (Tezli)

Ders: ERF 700 Özel Konular

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 5-0-5

 

İçerik:

 • Tez konusunun belirlenmesi
 • Tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması
 • Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması
 • Deneysel çalışmalar sonucu verilerin toplaması
 • Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.

 

Ders: ERF 701 Seminer

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-2-3

 

İçerik:

 • Radyofarmasi alanında son gelişmeler.

 

Ders: ERF 702 Radyofarmaside Kullanilan Radyoaktif Izleyiciler

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 • Radyoaktif izleyici tasarımı
 • Hazırlama (kavramlar ve kriterler, izleyici uygulamaları, radyoaktif işaretleme, izotopik ve izotopik olmayan 14C radyoaktif izleyicilerin sentezi, biyosentez yöntemleri).
 • Kimyasal özellikler (radyoaktif çekirdeklerin saflığı, radyokimyasal saflık, taşıyıcısız radyoaktif izleyiciler, radyoaktif izleyicilerin stabilitesi, radyoliz).
 • Biyolojik özellikler (radyoaktif izleyici reseptörleri, radyoaktif izleyici lokalizasyonu, hormon ve enzim reseptörleri ile radyo etkileşimleri radyoaktif izleyicilerin metabolizasyonu, stimülasyonu ve depresyonu, in vitro demonstrasyon, radyoaktif izleyicilerin biyolojik kaderi, radyoaktif izleyiciler ile biyolojik denemeler,
 • Radyoaktif izleyicilerin yan etkileri
 • Radyoaktif izleyici çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

Ders: ERF 703 Radyofarmasinin Temelleri

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Atomik ve nükleer teori,
 • Nükleer reaksiyonlar, alfa, beta, gama bozunmaları
 • Doz hesaplamaları
 • Radyoaktivite- madde etkileşimleri
 • Radyasyonun biyolojik etkileri
 • Tıbbi uygulamalarda kullanılan radyoaktif çekirdekçikler
 • Dozimetreler
 • Radyasyondan korunma.

 

Ders: ERF 705 Radyofarmasötiklerin Biyolojik Transport ve Lokalizasyon Mekanizmaları

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3

 

İçerik:

 • İlaçların hücreye giriş ve lokalizasyon mekanizmaları
 • Radyofarmasötiklerin biyodağılımları ve biyodağılımı etkileyen faktörler
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklerin biyodağılımları
 • Radyofarmasötiklerin lokalizasyon mekanizmaları
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklerin biyodağılımları
 • Radyofarmasötiklerin metabolizasyon mekanizmaları
 • Klinikte kullanılan radyofarmasötiklerin beklenen biyodağılım ve lokalizasyonunu değiştiren faktörler.

 

Ders: ERF 706 Radyofarmakoloji

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Tc-99m radyofarmasötikleri:Yapı aktivite ilişkileri, kimyasal potansiyeli ve sınırlılıkları
 • İyot işaretli radyofarmasötikler; Yapı aktivite ilişkileri, kimyasal potansiyeli ve sınırlılıkları
 • İndium işaretli radyofarmasötikler; komplekslerinin kimyası
 • Radyofarmakokinetiğin biyolojik yönü
 • Radyofarmakolojinin prensipleri, problemleri ve eğilimleri
 • Stabil izotop radyofarmasötiklerinin klinik kullanımında temel prensipler
 • Radyofarmasötiklerle farmasötikler arasında etkileşmeler
 • Radyofarmasötiklerin toksisite ve emniyeti
 • Radyofarmasötiklerin yol açtığı advers reaksiyonlar.

 

Ders: ERF 708 Farmasötiklere Radyasyonun Etkisi

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 

 • Radyasyon türleri ve uygulamaları
 • Radyasyon-materyal etkileşimleri
 • Gama radyasyonun farklı farmasötik etkin madde ve/veya yardımcı maddeleri üzerinde etkisi
 • Gama radyasyonun kozmetik ve kozmesötik etkin madde ve/veya yardımcı maddeleri üzerinde etkisi
 • Gama radyasyonun parenteral ve oftalmik dozaj formları üzerinde etkisi
 • Periodontolojide kullanılan kimyasal üzerinde radyasyonun etkisi
 • Radyasyonun muhtemel etkilerini izlemek için yapılacak testler; fizikokimyasal, kimyasal, spektral incelemeler, biyolojik testler vs.
 • Radyasyonun farmasötik ambalaj malzemeleri üzerinde etkisi.

 

 

Ders: ERF 712 Radyofarmaside Pratik Çalişmalar

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 0-8-4

 

İçerik:

 • Radyofarmasötiklerin hazırlaması
 • Radyoaktif işaretleme
 • Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü
 • Ticari kitler
 • Mo-99/Tc-99m jenaratörünün sağımı ve kalite kontrol testleri
 • Radyofarmasötiklerin (soğuk ve sıcak kitlerin) saklama ve depolanması
 • Dökümantasyon ve ilgili kayıtlarının tutulması
 • Radyofarmasötiklerin klinik uygulamaları; görüntüleme ve tedavide kullanımları.

 

Ders: ERF 771 Radyofarmasötikler ve İlaç Taşiyici Sistemlerde Yeni Gelişmeler

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 • Yeni radyofarmasötik dizaynı, işaretleme metodları
 • Radyoaktif işaretli peptid proteinler, makroagregatlar; özellikleri ve- kullanımları
 • Radyoaktif işaretli kolloidler; özellikleri ve kullanımları
 • Radyoaktif işaretli kırmızı kan hücreleri, lökosit ve plateletler, fibrinojen vs.; özellikleri ve kullanımları
 • Radyoaktif işaretli monoklonal antikorlar; özellikleri ve kullanımları
 • Radyoaktif işaretli partiküler ilaç taşıyıcı sistemler (lipozomlar, niozomlar, sfingozomlar, mikroküreler, nanopartiküller, kitozomlar vs.).

 

Ders: ERF 772 Radyofarmasötiklerin Hastane Uygulamaları

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-4-4

 

İçerik:

 • Klinikte kullanılan radyofarmasötikler, hazırlanmaları ve kullanım alanları
 • Kalp görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler ve radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Kemik görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Tiroid görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Böbrek görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Beyin görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Solunum sistemi görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Onkolojide kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Pediatrik uygulamalarda kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması
 • Tedavide kullanılan radyofarmasötikler; radyofarmasist ve nükleer tıp uzmanı ile vaka tartışması.

 

Ders: ERF 773 Tıbbi Cihazlar, Tıbbi Gazlar ve Radyofarmasötikler

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3

 

İçerik:

 • Tıbbi cihaz nedir? Tıbbi cihaz-ilaç-radyofarmasötik karşılaştırması
 • Tıbbi cihazların tedavideki yeri (kombine preparatlarla karşılaştırılması)
 • Tıbbi cihazların sınıflandırılması ve mevzuatı
 • Tıbbi cihaz ve radyofarmasötik olarak tıbbi gazlar, sınıflandırılmaları
 • Tıbbi cihazlarla ilgili terminoloji
 • Tıbbi cihazların sterilizasyonu ve gama radyasyonuyla sterilizasyon
 • Radyoaktif olan ve olmayan tıbbi gazlar/tıbbi cihazlar
 • Tıbbi cihaz ve tıbbi gazların üretiminde GMP
 • Farmakope örnekleri ve tedavideki örnekler
 • Etiket, ambalajlama, kayıt ve dökümantasyon.

 

 

Ders: YET 790 Doktora Yeterlik Hazirlik Dersi

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 0-4-2

 

İçerik:

 • Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma.

 

 

 

 

 

 

 1. ii. ERU Lisansüstü Programı

a)Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Ders: ERU 506 Radyofarmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırmasında Genel Uygulama Prensipleri

 

Tipi ve Kredisi: Zorunlu, 2-0-2

 

İçerik:

 1. Radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (FDA uygulamaları)
 2. Radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (EU uygulamaları)
 3. Türkiye’ de radyofarmasötik yönetmeliği
 4. Ruhsat dosyasında neler bulunur?
 5. Radyofarmasötiklerin üretim yeri izin başvurusu için gerekli belge ve bilgiler
 6. Radyofarmasötik ürün izin başvurusu için gerekli belge ve bilgiler
 7. Radyofarmasötikler için iyi üretim uygulamaları kılavuzu
 8. Kısa ürün bilgisi
 9. Kullanım talimatı
 10. İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötiklerin tabii olduğu yönetmelikler
 11. Atık yönetmeliği
 12. Tip değişiklik başvurusu
 13. Uygulama.

 

Ders: ERU 507 Radyofarmasiye Giriş

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 2-0-2

 

İçerik:

 • Radyofarmasi nedir? Radyofarmasist kimdir? Radyofarmasötik ve radyokimyasal tanımı
 • Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve ilgili terminoloji
 • Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, ışınlama çeşitleri
 • Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri
 • Radyoaktif materyallerin elde edilmesi, reaktör, siklotron ve jeneratörler
 • Radyasyondan korunma ve dozimetreler
 • Radyasyon ve biyolojik etkileri
 • Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü
 • Radyofaramsi laboratuar tasarımı ve GRP kuralları
 • Atık yönetimi
 • Farmakopelerden örnekler
 • İlaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötikler.

 

 

 

 

 

 

 

 1. II. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Açılan Programlar

 

 1. i. Nanotıp ve Nanoteknoloji Programı
  1. a) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Radyofarmasi AbD’da açılan diğer yüksek lisans dersleri de alınmalıdır.

 

 1. b) Doktora Programı (Tezli)

Ders: NNT 735 Veziküler Nanoilaç Taşıyıcı Sistemler ve Medikal Görüntülemede Kullanımları

 

Tipi ve Kredisi: Seçmeli, 3-1-3

 

İçerik:

 • Röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüme, ultrason ve radyonüklidik görüleme yöntemleri, kontrast maddeler, kontrast madde taşıyan nanoilaç taşıyıcı sistemler. 

Ayrıca Radyofarmasi AbD.’da açılan diğer doktora dersleri de alınmalıdır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr