Yurtdışı Ödenekli Görevlendirme

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

“YURTDIŞI ÖDENEKLİ GÖREVLENDİRME ESASLARI”

 

1- Fakültemiz öğretim elemanlarının kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, yaz okulu ile kurs vb. bilimsel bir etkinlik için yurtdışı ödenekli görevlendirilmesine ilişkin esaslar, ilk defa 1989 yılında 89/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek uygulamaya girmiş ve 1990, 1991,1995, 1996, 2000, 2008 ve 2011 yıllarında ilgili Yönetim Kurulu Kararları ile yenilenerek uygulanmıştır.

H.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanları Yurtdışı Ödenekli Görevlendirme Esasları, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 31.01.2013 tarih, 2013/32 sayılı kararıyla onaylanarak güncel hale getirilmiş ve 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut Sıra Listeleri esas alınarak uygulanmaya alınmıştır.

  

2- Yurtdışı görevlendirme listesinde bulunan öğretim elemanlarının başvurularında, içinde bulunulan Mali Yıl Bütçesinin Yolluklar faslından ödenek talepleri, aşağıda bulunan koşullara göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

i.   Kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, kurs vb. bilimsel bir etkinlik için yurtdışı ödenekli görevlendirilme isteminde bulunan öğretim elemanı, YDB-Form 1 dosyasında yer alan dilekçe ile eklerini başvuru sırasında teslim etmelidir.

ii.   Başvuran öğretim elemanının, katılacağı bilimsel toplantıda sunumu olmalıdır.

iii.   Aynı bildiri için birden fazla öğretim elemanının aynı etkinlik için ödenekli görevlendirme istemesi durumunda, ödenek tutarı bir kişinin başvurusuna eşit miktardır; bu miktar yazarlar arasında eşit olarak bölünür veya ‘diğer yazar(lar)ın feragat ettiğine dair imzalı dilekçe sun(ul)maları koşulu ile’ bildiri sunmak üzere tek bir yazara destek sağlanır.

iv.   Yurtdışında düzenlenen yaz okulu, çalıştay ve kurs bilimsel etkinliklerine katılmak isteyen öğretim elemanlarının talepleri de bu esaslar çerçevesinde değerlendirilir; ancak bu durumda sunum koşulu aranmaz.

v.   Katılım için bir başka kurum/kuruluştan (kaynaktan) destek alınmadığının beyanı gereklidir.

 

3- H.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanları Yurtdışı Ödenekli Görevlendirme Esasları kapsamında, yukarıdaki amaçlardan herhangi biri ile ödenekli görevlendirilen öğretim elemanı kendi Sıra Listelerinin en sonuna eklenir.  Yurtdışı görevlendirmelerde öğretim elemanları birbirlerine ödenek ve sıra devredemez. Bir önceki yıl ödenek alan öğretim elemanı ertesi yıl yeniden başvuru yapabilir.

 

4- Her yıl için yurtdışı ödenekle görevlendirilecek öğretim elemanı sayısı veya bir öğretim elemanı için azami ödenek, Mali Yıl Bütçesinin Yurtdışı Yolluk ödeneğine göre Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve o yılın Ocak ayında yapılan Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

 

5- Yurtdışı ödenekli görevlendirme başvurusunda her yıl için iki dönem vardır; 1.Dönem, Şubat sonuna kadar (İlk altı ayda yapılacak toplantılar için) ve 2.Dönem, Haziran sonuna kadar (İkinci altı ayda yapılacak toplantılar için).

Birinci ve 2. başvuru dönemlerinde yeterli başvuru olmaması gibi nedenlerle bütçenin ilgili faslında ödenek kalması durumunda, Dekanlık tarafından öğretim elemanlarına ilan edilir ve Ekim sonuna kadar yapılan başvurular 3.Dönem olarak değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

6- Bir öğretim elemanı aynı yılın 1. ve 2. dönemlerinde ödenekli görevlendirilemez. Ancak, aynı yılın 1. veya 2. Döneminde bir defa ödenekli görevlendirilen öğretim elemanı, 3. Dönemde tekrar başvuru yapabilir.

 

 

7- Son başvuru tarihini takip eden 15 gün içerisinde, başvuruda bulunan öğretim elemanına verilecek destek miktarı ve ödenekli görevlendirme istemi Yönetim Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır.

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTDIŞI ÖDENEKLİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU'na buradan ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr