H.Ü. Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

(08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ;  03.07.2006 tarih ve 26217 sayılı, 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanmıştır.)

 

Amaç

Madde 1 — Yaz Dönemi Eğitim-Öğretiminin amacı:

a)Öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

b)Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlamak ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında derslerdeki yığılmaları önlemek

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından yararlanmak,

d)Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak,

e) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamak, yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,

f)Bahar yarıyılı sonunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere, kendi öğretim programlarındaki yaz döneminde açılan 1 inci sınıf derslerini almak suretiyle öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı (Müzikoloji bölümü hariç) dışında kalan fakülte ve yüksekokullar ile lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerde uygulanır.

 

Tanım

Madde 3 — Yaz Dönemi Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddelerinde belirtildiği gibi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan bir eğitimdir.

 

Süre

Madde 4 — Yaz Dönemi eğitimi süresi 7 haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz Döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam (kuramsal ve uygulamalı) ders saatleri kadar ders yapılır. Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Derslerin Açılması, Ders Sorumlularının Belirlenmesi

Madde 5 — Yaz Döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları ve dersin öğretim dili, dersi açan bölüm, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi üzerine ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitü kurullarınca belirlenir. Servis dersleri için dersi alan bölümlerin de görüşü alınır.

Madde 6 — Yaz Döneminde açılacak dersler, bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul/enstitü müdürlüğünce ilan edilir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Öğrenciler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde Yaz Okulu/Döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Madde 7 — Hacettepe Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Dönemine ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 8 — Yıllık dersler Yaz Döneminde açılmaz.

Madde 9 — Yaz Döneminde bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Lisansüstü derslerde bu alt sınır aranmaz.

Madde 10 — Bir dersin Yaz Dönemindeki öğretim sorumlusu belirlenirken, o dersi önceki güz/bahar yarıyıllarında vermiş olan öğretim elemanına öncelik tanınır.

Madde 11 — Bir öğretim elemanına, Yaz Döneminde en çok 9 kredilik dersin sorumluluğu verilebilir.

 

Kayıt – Ders Alma

Madde 12 — Yaz Döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapılır. Ders ücretleri ile ilgili işlemler, "Yaz Okulları Bütçe Uygulama Talimatı" hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 13 — Yaz Döneminde kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, 9 uncu madde hükümlerine göre bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrencinin, 14 üncü madde hükümleri geçerli olmak kaydıyla, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

Madde 14 — Yaz Döneminde bir öğrenci ders sayısına bakılmaksızın en fazla 12 kredilik ders alabilir. Başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır.

Madde 15 — Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler Yaz Dönemine kayıt yaptıramazlar. İlişik kesme işlemlerinden önce Yaz Dönemine kayıt yaptıran öğrencinin kayıt işlemleri iptal edilir.

Madde 16 — Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelen (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde tanımlanan tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve genel sınavlar için mazeret sınav hakkı verilen veya verilme durumundaki öğrenciler de yaz döneminde açılan,  durumlarına uygun olan derslere kayıt ve kabul koşullarını yerine getirerek bu sınav haklarını yaz dönemi genel sınavlarında kullanabilirler. Yaz döneminde ek sınav hakkını kullanan öğrenciler, iki sınav hakkından birini; tek ders sınav hakkını kullanan öğrenciler de bu sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (a) bendinin (3) ve (4) nolu alt bendlerine göre ek süre verilen öğrenciler de yaz döneminde ders alabilirler. Yaz döneminde geçirilen süre, ek süreden sayılmaz.

Madde 17 - Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları ya da not yükseltmek amacıyla alıp başarılı oldukları dersleri de Yaz Döneminde açılmışsa alabilirler. Ancak bu dersler dışındaki derslere kayıt yaptıramazlar. (13.06.2007 tarih 125 sayılı Senato Kararı)

 

Devam Zorunluluğu

Madde 18- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında sınav hakkı kullanacak öğrenciler hariç,  yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılamaz. Devam zorunluluğu ile ilgili olarak; 9/9/2002 tarihli ve 24871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 18/6/2003 tarihli ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Madde 19 — Yaz Döneminde yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve genel sınavlar yapılır. Yaz Döneminde alınan derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Madde 20 — Yaz Döneminde açılan derslerde en az iki ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 21 — Öğrencinin her Yaz Döneminde aldığı not/notlar transkriptinde Yaz Dönemi başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

Madde 22 — Yaz Döneminde alınan notlar, önceki güz ve bahar yarıyılları sonu itibarıyla hesaplanan genel akademik ortalamaların yeniden hesaplanmasını ve bu ortalamaların değiştirilmesini gerektirmez. Yarıyıl tekrar etme durumunda olan ve 17 nci madde hükümlerine göre Yaz Döneminde ders alarak genel akademik ortalamalarını 1.80 ve üzerine çıkaran öğrencilerin yarıyıl tekrar etme durumları ortadan kalkar.

Madde 23 — Yaz Döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan önlisans, lisans öğrencisinin mezuniyeti gerçekleştirilir.

Madde 24 — Ders yükünü Yaz Döneminde tamamlayan bir lisansüstü programına kayıtlı öğrencinin, dersleri izleyen diğer işlemleri, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Madde 25 — Özel öğrenci statüsü ile Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi derslerine kayıt yaptıranlara, Yaz Dönemi öğretim süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve genel başarı notunu gösteren bir belge Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilir. Genel başarı not listesinin bir kopyası ilgili birim tarafından saklanır.

 

Diğer Hükümler

Madde 26 — Yaz Dönemi, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde belirtilen süreler gözönüne alınarak, Üniversite Senatosu tarafından her yıl akademik takvimde belirtilir.

Madde 27 — Yaz Döneminde ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 — Bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hususlarda, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 29 — 1/4/1997 tarihli ve 22951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr