H.Ü. Lisans Programları Yatay Geçiş Esasları

24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7/2 maddesine göre hazırlanan Hacettepe Üniversitesi’ne Kurumlararası Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilerin başvurularında kullanılacak olan ön koşullar ve kriterler ile değerlendirme esasları.

 

Kurumlararası Yatay Geçiş

 

Yukarıda belirtilen yönetmelik çerçevesinde, Hacettepe Üniversitesi’ ne kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin aşağıda belirtilen kriterleri ve ön koşulları sağlaması gerekmektedir.

1- Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer* programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 88.32 (veya 4 üzerinden 3,50) olması gerekmektedir.

3-Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlar için yapılacak olan başvurularda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesinin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilmesi gerekmekte olup, ayrıca iki hazırlık sınıfı  bulunan  programlara yapılacak olan başvurulurda iki sınavdan da başarılı olunması gerekmektedir.

4- Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması gerekmektedir.

 

5- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması gerekmektedir.

6- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.

7- Başvuruların sadece geldiği kurumda kayıtlı olduğu sınıfı/dönemi takip eden sınıfa/döneme yapılması gerekmektedir.

8- Açık veya uzaktan öğretimden yapılacak olan başvurularda öğrencinin kayıtlı olduğu programa merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programın o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

9- İkinci Öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak olan başvurularda bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek başarılı olunması gerekmektedir.

10- Yatay geçiş başvuruları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen ya da, posta, faks ve diğer yollarla yapılabilir.

11- Kayıtlı olduğu programa Dikey Geçiş Sınavı( DGS ) ile yerleştirilen öğrenciler ile daha önce kurum içi veya kurumlararası yatay geçiş yapmış öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12- Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanı belirlenmeyecektir.

13- Sınıf geçme esasına göre eğitim veren programlara kabul edilecek öğrencilerin geldikleri eğitim programlarında( müfredatlarında ) farklılık varsa hangi sınıfa intibak ettirileceği ve fark dersleri yönetim kurulu kararlarında belirtilir.

14- Anılan yönetmeliğin 24.maddesi 1. ve 2.fıkralarına göre tayinin ve ikametgahın Ankara’da olması ve başvuru yapacak olan adayların yukarıdaki ön koşulları sağlaması gerekmektedir.

15- Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olunması gerekir.

 

Kurumlararası Yatay Geçiş Değerlendirme Esasları

 

1- Hacettepe Üniversitesi’ nin programlarına diğer üniversitelerden yatay geçişlerdeki sıralamalar aşağıdaki formül esas alınarak  yapılır;

Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYS yerleşme puanı=X

Geçiş yapmak istediği bölümün ÖSYS taban puanı=Y

Genel akademik ortalama=Z (100’lük sistem)

Değerlendirmeye esas puan=[X/Y x 100 x0.80] + [Z  x0.20]

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yapılan yatay geçiş başvurularında sıralamalar, öğrencinin geldiği kurumdaki 100 üzerinden genel akademik ortalamaları ile Üniversitemiz tarafından yapılacak yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır.

Meslek Yüksekokullarına yapılan yatay geçiş başvurularında sıralamalar, öğrencinin geldiği kurumdaki 100 üzerinden genel akademik ortalamalarına göre yapılır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, yerleştirme hakkı elde eden en son öğrenci ile aynı puana sahip öğrenci/öğrenciler de yerleştirilme hakkı elde edeceklerdir.

2- Adayın transkriptinde genel akademik ortalamasının 100’lük sistem karşılığı yer aldığı taktirde bu puan kullanılacak olup, olmadığı taktirde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılacaktır.

3- Başvuru yapan adayların tümünün değerlendirme sonuçları ile birlikte başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde aynı sayıda( açıklanan kontenjan) asıl ve yedek aday belirlenip üniversitenin web sayfasında kesin kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Web sayfasında ilan edilen kayıt tarihlerini geçiren adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

* Tanım için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe bakınız.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr