Stratejik Plan 2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

                                                          

                                                            

 

 

 

Eczacılık Fakültesi

STRATEJİK PLANI

(2017 / 2021)

 

 

 

 

 

Ankara 2016

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1967 yılında kurulmuş ve o günden bu güne iyi donanımlı eczacıları topluma kazandırmaktadır. Küresel ve analitik düşünebilme, fikir üretebilme, araştırma ve sorgulama becerileri geliştirme, ekip çalışması konularında gerekli bilgi ve deneyime sahip kadrosuyla öncüdür. Öğrenciler tarafından kendi alanında öncelikle tercih edilen bir fakülte olma özelliğini başlangıçtan itibaren sürdürmeye devam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya koydukları araştırmaların sayı ve kalitesi her geçen gün artmaktadır. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar eczacılık bilimine büyük katkılar yapması yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’nin dünya sıralamasında önemli bir konuma erişmesinde rol oynamaktadır.

 

Sağlık alanının vazgeçilmez bireyleri olan Eczacıların yetiştirilmesinde yüklendiği önemli görev yanında, bilime olan katkısını da bugüne kadar büyük bir başarıyla yerine getirmiş olan Fakültemiz, bu başarısını artırarak sürdürmek inanç ve kararlılığındadır. Topluma karşı olan hizmetlerini her alanda en yüksek düzeyde sürdürmeyi bir ilke olarak benimsemiş olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitsel ve bilimsel çalışmaları yanı sıra Uygulama Eczaneleri, Parenteral Çözelti Laboratuvarı ve İlaç Zehir ve Bilgi Birimi aracılığı ile yürüttüğü hizmetlerinde de tüm gücü ile çalışmaya devam etmektedir.  

 

Eczacılık Fakültesi 2017-2021 Stratejik Eylem Planı, güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, paydaşlarımızla yeni ilişkilerin kurulmasını sağlayan, bugüne kadar yaptığımız başarılı eğitim ve araştırma çalışmalarımızı daha da artırarak sürdürmeye olanak veren bir çerçevede oluşturulmuştur. Bu plan doğrultusunda yapacağımız etkinlikler, evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak bilime yapacağımız katkılar ile sağlık alanında topluma olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken kaynaklarımızı daha etkili kullanmamızı sağlayacaktır. Belirlenen hedeflere ulaşma ve “Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek eczacılar yetiştirmek ve dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 arasında yer alan Eczacılık Fakültesi olmak...” şeklinde belirlediğimiz vizyonumuz yönünde gerçekleştireceğimiz çalışmalar, hem Fakültemizin hem de “Daha ileriye, En iyiye...” varmayı hedefleyen Üniversitemizin çabalarına destek sağlayacaktır.

 

Eczacılık Fakültesi olarak ilaç ve sağlık alanındaki yeniliklere uyum sağlamak ve toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek için bugüne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim ve araştırma etkinliklerimiz ile topluma hizmet görevimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gerekliliği inancındayız. Ancak, eğitim ve araştırma programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da yapılandırılarak sürdürülebilmesi ve toplumun hızla artan bilgi arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2021 Stratejik Planı, akademik ve idari personelimizin çabaları ile hazırlanarak olgunlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Stratejik Planı 2017-2021 çerçevesinde belirlenen yeni hedeflere ulaşabilmek için hepimize yeni görevler düşmektedir. Bu Plan’ın başarıya ulaşabilmesi, ancak her birimizin gereken desteği vermesine ve üzerine düşen katkıyı yerine getirmesine bağlıdır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin bu Plan doğrultusunda gerçekleştireceğimiz uygulamalarda yer alacaklarına ve bizlere destek vereceklerine inanıyorum. “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Stratejik Planı 2017-2021” uygulamasıyla daha başarılı hamleleri gerçekleştiren ve yarınlarına daha güvenle bakan bir Fakülte olacağımıza inancım ve güvenim tamdır.

                                                

 

 Prof. Dr. L. Ömür DEMİREZER

                                                                                                                 DEKAN Vekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

 

       1    Tarihçe

 

       2    Örgütlenme

 

       3    Fiziki Durum

 

      4    İnsan Kaynakları

 

      5    Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

 

      6     Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

 

      7     Paydaş Analizi

 

      8    GZFT Analizi

 

      9   Çevre Analizi

 

STRATEJİK PLAN

 

  1. Misyon

 

  1. Vizyon

 

  1. Temel Değerler

 

  1. Stratejik Amaçlar

 

  1. Stratejik Hedefler

 

  1. Stratejiler

 

  1. Performans Göstergeleri

 

MALİYETLENDİRME

KAYNAK İHTİYACI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

 

TABLO LİSTESİ

 

Tablo 1    Eğitim Alanları ve Derslikler

Tablo 2    Ofis Alanları

Tablo 3    Toplantı ve Konferans Salonları

Tablo 4    Makine ve Cihazlar Listesi

Tablo 5    Yazılım ve Bilgisayarlar

Tablo 6    Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 7    Yönetici Personel Dağılımı

Tablo 8    Akademik ve İdari Personel Dağılımı

Tablo 9  Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Tablo 10  Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 11  Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Tablo 12  İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Tablo 13  İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo 14  İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Tablo 15  İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 16  Paydaş Listesi

Tablo 17  Paydaş – Ürün / Hizmet Matrisi

Tablo 18  GZFT Analizi

Tablo 19  Çevre Analizi

Tablo 20  Performans Göstergeleri

Tablo 21  Maliyet Tablosu

Tablo 22  Kaynak Tablosu

 

ŞEKİL LİSTESİ

 

Şekil 1. Fakülte genel yapılanması

Şekil 2. Dekanlığa Bağlı  Koordinatörlükler ve Komisyonlar

 

 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

 

Stratejik Planlama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, Durum Analizidir. Durum Analizi için; örgütlenme, fiziki durum, insan kaynakları, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla Dekanlık, eldeki verileri derlemiş ve analiz etmiştir. İlgili verilerin elde edilmesinde 2015 yılı faaliyet raporu ve 2014 yılı öz değerlendirme raporlarından da yararlanılmıştır. Eksik veriler baştan taranmış ve bazı veriler güncel duruma göre yeniden düzenlenmiştir. GZFT analizi ve çevre analizi ise Dekanlık tarafından gerçekleştirilmiş; bu aşamada Eczacılık Fakültesi Eğitim Akreditasyonu sürecinde ECZAKDER tarafından tespit edilen güçlü ve zayıf yönler de dikkate alınmıştır.

 

İkinci aşama ise Fakülte Stratejik Planının oluşturulmasıdır. Bunun için; Stratejik Amaç, Hedefler ve bu Hedeflere ulaşmak için takip edilmesi gereken Stratejilerin belirlenmesi ve Anabilim Dalı Stratejik Planları ile örtüşmesi gerekmektedir. Fakülte Anabilim Dalları, Anabilim Dalı Stratejik Planlarını Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın şablonu doğrultusunda hazırlamışlar ve stratejik amaçları, hedefleri ve stratejilerini belirleyerek Dekanlığa sunmuşlardır. Anabilim Dalları’ndan gelen Stratejik Amaç ve Hedefler ile bu Hedeflere ulaşmak için belirlenen Stratejiler doğrultusunda Dekanlık tarafından Fakülte Stratejik Amaç, Hedefler ve bu Hedeflere ulaşmak için takip edilmesi gereken Stratejiler analiz edilmiş ve Anabilim Dallarının Stratejik Planı ile örtüşen bir Stratejik Plan hazırlanmıştır. Hedefler doğrultusunda oluşturulan Stratejilere yönelik takip edilebilir Performans Göstergeleri de yine Dekanlık tarafından belirlenmiş ve Stratejik plana eklenmiştir. Maliyetlendirme ve Kaynak İhtiyacı ile ilgili analiz ise Fakülte Bütçesi, Döner Sermaye girdisi ve çıktısı, TUBİTAK projeleri Dekanlık payları ile ilgili mevcut durum analizi de dikkate alınarak Dekanlık tarafından yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURUM ANALİZİ

1. Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1967 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. Üniversitemiz Senatosu’nun 11.2.1971 tarih ve 71-216 sayılı kararı ile Eczacılık Fakültesi olmuştur. 1971 yılından itibaren Eczacılık Fakültesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan, Fakültemiz Türkiye’de açılan üçüncü Eczacılık Fakültesidir ve 2015 yılında ECZAK tarafından akredite edilmiştir. 1993 yılında oluşturulan Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliğinin kurucu üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy) 1984 yılından itibaren yılda 2 sayı yayınlanmaktadır. Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Fakültemizde etkindir.

2. Örgüt Yapısı

2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki kanunla Fakültemizde Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü olmak üzere üç bölüm kurulmuştur. Halen bu üç bölüme bağlı olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan 14 Anabilim Dalı ve 2 Bilim Dalı bulunmaktadır. Fakültemizin genel yapılanması Şekil 1’de görülmektedir. 

 

Şekil 1. Fakülte genel yapılanması

 

Ayrıca Dekanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 12 koordinatörlük ve 11 komisyon da çeşitli akademik ve idari işlevlerin yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir (Şekil 2).

 

Şekil 2. Dekanlığa Bağlı  Koordinatörlükler ve Komisyonlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3. Fiziki Durum             

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesinde, 13.626 m2lik bir yerleşim alanı üzerine kurulmuştur.

Fakültemizde, 2 adet 204 kişilik ve 1 adet 60 kişilik toplam 3 öğrenci amfisi ile 1 konferans salonu, 4 öğrenci laboratuarı, 18 araştırma laboratuarı, 1 bölümler arası araştırma laboratuarı,1 kütüphane, 1 öğrenci okuma ve bilgisayar kullanım alanı, 1 herbaryum, 2 genel depo, 1 solvan deposu, 1 arşiv, 1 eczane müzesi ile öğrenci ve personel işleri bürosu ve çalışma ofisleri bulunmaktadır. Fakültemiz ayrıca biri Sıhhiye ve diğeri de Beytepe Yerleşkesinde bulunan 2 uygulama eczanesi ile Sıhhiye Yerleşkesinde yer alan 1 Hemodiyaliz Çözelti Laboratuarı, 1 İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite kontrol Laboratuvarı ve 1 İlaç ve Zehir Bilgi Birimi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi olarak Fakülte ve Yüksek Okulların bir yerleşke içerisinde yer alması nedeniyle yerleşim alanları, iletişim ve ulaşım ile ilgili kaynak elde etmesi ve kullanımı hususlarında fakültemiz diğer fakülteler ile beraber ortak hareket etmekte ve olanakları ortak değerlendirmektedir.

 

3.1. Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler

 

 

 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 88
Fax: 0 312 311 47 77