Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

 

 

Amaç

 

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim programları kapsamında yer alan stajların uygulamalarına yönelik öğrenci sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri belirlemek ve düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2. Bu yönerge, Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi kapsamında zorunlu staj dersleri uygulamalarına ilişkin öğrenci sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri kapsar.  

 

Madde 3. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri stajlarını bu yönerge hükümlerine göre yapar.

 

Stajlar ve Toplam Staj Süresi

 

Madde 4. Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi stajları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve her öğrencinin eczacılık eğitimi boyunca tamamlaması gereken zorunlu staj süresi en az 6  ay (120 iş günü)’dır.

 

Dayanak

Madde 5. Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 6.

  1. Staj sorumlusu: Stajın yapıldığı eczanenin, kurumun ve yerin yasal sorumlusunu ifade eder. 
  2. Staj Komisyonu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirli süre içerisinde görevlendirilen ve ilgili Anabilim Dalı Öğretim Elemanları tarafından oluşturulan komisyonu ifade eder. Her staj dersi için bir komisyon oluşturulur. 

 

Staj Programının Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

 

Madde 7. Stajların düzenlenmesi, eşgüdümü, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen staj komisyonları tarafından, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esasları’na göre yürütülür.

 

Staja Devam, Mazeret ve İzin


Madde 8. Stajlara devam zorunludur. Staj yapan öğrenciler staj yaptıkları kurumların çalışma kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Madde 9. Stajların, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunacak haklı nedenler dışında, başlanılan kuruluşta tamamlanması zorunludur.

 

Madde 10. Stajlar, programda belirtilen yarıyıllardan daha sonraki yarıyıllarda yapılabilir, ancak daha önceki yarıyıllarda yapılamaz.

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

 

Madde 11. Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayladığı stajlar yurt dışında da yapılabilir. Yurtdışında yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. Yurt içinde yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılır. 

 

Stajların Değerlendirilmesi

 

Madde 12.

  1. Öğrencinin staj yapacağı yer, ilgili staj komisyonu tarafından kesinleştirildikten sonra, Dekanlık tarafından, staj yapılacak yere bir “Staj Değerlendirme Formu” gönderilir.
  2. Staj değerlendirme formu, staj bitiminde staj sorumlusu tarafından doldurulup imzalanır ve gizli olarak kapalı bir zarf içinde doğrudan posta ile veya öğrenci aracılığı ile elden Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na gönderilir.

 

 

Madde 13.

  1. Staj dersini alan öğrenciler, her staj dersi için o staj dersinin komisyonu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bir “Staj Raporu” hazırlarlar. Staj raporları staj komisyonu/Dekanlık tarafından belirlenen tarihe kadar ilgili komisyona/Dekanlığa teslim edilir.
  2. Staj sonunda yazılı/sözlü sınav ile öğrenci değerlendirilir.

 

Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge

 

Madde 14. 20.04.2011 tarih ve 2011–31 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi yürürlülükten kaldırılmıştır. 

 

Son Hükümler

 

Madde 15.

  1. Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
  2. Stajlara ilişkin bu yönergede yer almayan durumlarda Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr