Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esasları 08.05.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİMİ STAJ DERSLERİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

 

Madde 1Dayanak:

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esasları 23.10.2013 tarih ve 2013-362 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı ile kabul edilen ‘Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi’, 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’ ve ‘Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Amaç ve Kapsam:

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esaslarının amacı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin misyonu, vizyonu, ilgili yönetmelik ve yönetmeliklerle belirlenen amaçları ve ilkeleri doğrultusunda lisans öğrencilerinin eğitim öğretim programları kapsamında yer alan staj uygulamalarına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir.

Madde 3- Staj dersleri:

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitiminde yer alan Staj Dersleri, başarılması zorunlu olan derslerdir. Bu stajlar, ECF 291 Staj I (0 4 2) (AKTS 2), ECF 392 Staj II (0 12 6) (AKTS 6), ECF 491 Staj III (0 4 3) (AKTS 3), ECF 495 Endüstri Stajı (0 12 7) (AKTS 7), ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I (0 12 7) (AKTS 7), ECF 499 Kurum Stajı (0 12 7) (AKTS 7), ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II (0 30 15) (AKTS 22) ve ECF 594 Serbest Eczane Stajı (0 30 15) (AKTS 22) derslerinden meydana gelir.

Madde 4- Staj yerleri ve staj süreleri:

 1. i. ECF 291 Staj I: Bu staj lisans eğitiminin ikinci yılı içinde (üçüncü veya dördüncü yarıyılda) Hacettepe Üniversitesi Uygulama Eczanesi’nde yapılır. Üçüncü yarıyıl başında programa yazılmak zorunda olan bu staj dersinin toplam süresi beş iş günüdür.
 2. ii. ECF 392 Staj II: Bu staj serbest eczanelerde yapılır. Öğrenci, ECF 392 Staj II dersini lisans eğitiminin altıncı yarıyılı başında programına yazar ve takip eden yaz döneminde stajını yapar. Toplam süresi otuz iş günüdür.

ECF 392 Stajı II’nin yapılacağı serbest eczanenin:

 • Eczacısının en az 3 yıllık serbest eczacılık deneyiminin bulunması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapmış olması,
 • Mesul müdür eczacısının TEB tarafından onaylanmış ve yasal olarak onanmış hiçbir disiplin cezası olmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi biri ile “sözleşme feshinin” bulunmaması,

 

Çıkar çatışması/çakışması nedeniyle stajyer öğrencinin ebeveyn, kardeş gibi birinci dereceden ya da ikinci dereceden akrabası olan eczacılara ait eczaneler bu staj kapsamı dışında tutulur.

 

iii. ECF 491 Staj III: Bu staj lisans eğitiminin dördüncü yılı içinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde yapılır. Öğrenciler bu staj dersini lisans eğitiminin yedinci yarıyılı başında programlarına yazarlar. Yedinci yarıyılda başlayan program, sekizinci yarıyılda da devam eder. Toplam süresi yirmi iş günüdür.

iv. ECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I veya ECF 499 Kurum Stajı: Öğrenci lisans eğitiminin sekizinci yarıyılı başında bu stajlardan birini seçerek programına yazar ve takip eden yaz döneminde stajını yapar. Toplam süresi otuz iş günüdür.

ECF 495 Endüstri Stajı İlaç endüstrisi, sentetik-doğal kaynaklı ürünler, kozmetik, tıbbi cihaz, gıda, biyoteknoloji ve radyofarmasötik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, araştırma-geliştirme laboratuvarları ve ruhsatlandırma ile Üniversite Teknoparkları gibi birimlerde yapılabilir.

ECF 495 Endüstri Stajı dersini seçen öğrenciler, fotoğraflı özgeçmişlerini sekizinci yarıyılın ders ekleme silme haftasını takip eden dört haftası içinde Eczacılık Fakültesi Dekanlığına teslim ederler. Öğrencilerin staj yapacağı yer ilgili Staj Komisyonu tarafından mülakatla belirlenir.

 

ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I hastane eczanelerinde veya nükleer tıp bölümlerinin radyofarmasi laboratuvarlarında yapılır. Öğrenci tarafından staj yapılması için belirlenen sağlık kurumu, ilgili staj komisyonu tarafından onaylanmalıdır.

 

ECF 497 Hastane Eczanesi Stajının yapılacağı hastanenin:

 • En az 200 yataklı olması ya da aktif görevde en az iki eczacısının olması,
 • Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nin bulunması ve uygulanıyor olması,
 • Yurtdışında staj yapılacak yerlerde de mevcut kriterlerin sağlanıyor olması gerekir.

Özel ihtisas hastaneleri bu staj kapsamı dışında tutulur.

ECF 499 Kurum Stajı ilaç/zehir danışma merkezleri, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri, Kamu Hastaneler Birliği İl Genel Sekreterliği gibi), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Laboratuvarı ve Işınlama Tesisleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerin klinik mikrobiyoloji, biyokimya ve benzeri laboratuvarlarda veya Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği danışmanlık şirketleri, sözleşmeli araştırma kuruluşları, patent ofisleri gibi öğrencinin mesleki gelişim kaydedeceği yerlerde yapılır.

v. ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II veya ECF 594 Serbest Eczane Stajı II: Öğrenci lisans eğitiminin onuncu yarıyılı başında bu stajlardan birini seçerek programına yazar ve aynı yarıyılda stajını yapar. Toplam süresi yetmiş beş iş günüdür.

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II dersi, öncelikle Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, kontenjanın dolması durumunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nın onaylayacağı Ankara’da bulunan hastane eczanelerinde (Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren eczaneler dahil) yapılır.

 

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II’nin yapılacağı hastanenin:

 • Ankara içinde olması,
 • En az 400 yataklı olması,
 • Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nin bulunması ve kullanılıyor olması gerekir.

 

Özel ihtisas hastaneleri bu staj kapsamı dışında tutulur

 

ECF 594 Serbest Eczane Stajı II dersi, Ankara Eczacı Odası’nın (AEO) faaliyet bölgesinde bulunan ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) II. Bölge ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nın eşgüdümü ile belirlenen serbest eczanelerde yapılır. Stajyer öğrenci ve eczacı arasında, AEO tarafından hazırlanan gizlilik anlaşması imzalanır.

 

ECF 594 Serbest Eczane Stajı II’nin yapılacağı serbest eczanenin:

 • Eczacısının en az üç yıllık serbest eczacılık deneyiminin bulunması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapmış olması,
 • Mesul müdür eczacısının TEB tarafından onaylanmış ve yasal olarak onanmış herhangi bir disiplin cezası olmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi biri ile “sözleşme feshinin” bulunmaması,
 • AEO nöbet listesinde yer alması gerekir.

 

Çıkar çatışması/çakışması nedeniyle stajyer öğrencinin ebeveyn, kardeş gibi birinci ya da ikinci dereceden akrabası olan eczacılar staj kapsamı dışında tutulur.

Madde 5- Stajların Düzenlenmesi:

 i.    Stajların düzenlenmesi, eşgüdümü, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, Fakülte Kurulu tarafından iki yıl için görevlendirilen staj komisyonları tarafından, ilgili staj yönergesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülür.

ii. Stajların başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur. Stajların, geçerli nedenlerle, belirlenen tarihler dışında yapılabilmesi Fakülte Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

Madde 6-Stajların Uygulaması:

 i.    ECF 392 Serbest Eczane Stajı I, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I veya ECF 499 Kurum Stajının yapılacağı yerler ile ilgili formlar, ilgili staj dersinin kodlandığı dönemin genel sınav haftasından bir ay öncesinde Eczacılık Fakültesi Dekanlığına teslim edilir. Onuncu yarıyılda yapılan ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II ve ECF 594 Serbest Eczane Stajı II başvuru formları dönemin başlamasından üç hafta önce Eczacılık Fakültesi Dekanlığına teslim edilir.

ii.Öğrenciler, staj yaptıkları eczanenin/kurumun/kuruluşun çalışma saatlerine uygun olarak, günde en az 6 en çok 8 saat süreyle staj yerinde bulunmak zorundadırlar.

iii. Stajlara devam zorunludur.

ECF 392 Serbest Eczane Stajı IECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I ve ECF 499 Kurum Stajı : Öğrenci staj süresi boyunca bir seferde iki iş gününü aşmamak kaydıyla dört gün (otuz iki saat) mazeret izni kullanabilir.

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II veya ECF 594 Serbest Eczane StajıYapılan denetimlerde, staj yerinde mazeretsiz olarak iki kez bulunmadığı belirlenen ve bu durumu tutanakla saptanan öğrenci devamsız olarak değerlendirilir ve stajı geçersiz sayılır. Öğrenci staj süresi boyunca bir seferde iki iş gününü aşmamak kaydıyla yedi gün (elli altı saat) mazeret izni kullanabilir. Öğrencinin mazereti nedeniyle devam edemediği günlerin telafisi zorunludur.

 

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II veya ECF 594 Serbest Eczane Stajı II dersini alan öğrenci en az bir kez nöbet tutmak zorundadır.

 1. Onuncu yarıyılda ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II veya ECF 594 Serbest Eczane Stajı II dersini alan bir öğrenci, aynı dönemde, önceki dönemlerde alarak muaf olduğu dersler ve mezuniyet projesi dersi dışında, altı saati aşmamak üzere en fazla üç dersi programına alabilir,
 2. Staj yapan öğrenciler staj yaptıkları kurumların çalışma kurallarına uymak zorundadırlar.
 3. Stajların, başlanılan kuruluşta tamamlanması zorunludur. Ancak öğrenci ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II ve ECF 594 Serbest Eczane Stajı II için 10.yarıyılın ilk haftası içinde, staj yeri değişikliği yapılabilir.

 

Madde 7- Stajların Değerlendirilmesi

 1. i.    Öğrencinin staj yapacağı kuruma Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından ilgili stajlarda öğrenilmesi gereken hususlar ile “Staj Değerlendirme Formu” gönderilir.
 2. Staj değerlendirme formu, staj bitiminde staj sorumlusu tarafından doldurulup imzalanır ve gizli olarak kapalı bir zarf içinde posta ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na gönderilir.
 3. ECF 291 Staj I ve ECF 491 Staj III dersleri için “Staj Değerlendirme Formu” doldurulmaksızın, değerlendirme staj sorumlusu Anabilim Dalı Öğretim Elemanları tarafından yapılır.
 4. Staj dersini alan öğrenciler, her staj dersi için o staj dersinin komisyonu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bir “Staj Raporu” hazırlar. Staj raporları, Staj Komisyonlarının önerdiği ve Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından bildirilen biçimde hazırlanır.
 5. ECF 392 Serbest Eczane Stajı I, ECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I, ECF 499 Kurum Stajlarının staj raporları takip eden güz döneminin ilk haftası içinde, ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II ve ECF 594 Serbest Eczane Stajı II’nin staj raporları ise genel sınav döneminden bir önceki haftanın ilk iş günü bitimine kadar Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na teslim edilir.
 6. ECF 291 Staj I ve ECF 491 Staj III dersleri hariç, diğer staj derslerinin sınavları, ilgili staj komisyonunun oluşturacağı en az üç kişilik “Staj Sınav Jürisi” tarafından “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun şekilde en geç onbeş gün önceden ilan edilerek yazılı veya sözlü olarak yapılır.
 7. Staj sınav jürisine, staj komisyonunun önerisi ile ilgili meslek kuruluşlarından temsilci(ler) davet edilebilir.
 8. Staj derslerinin değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır;

 

ECF 291 Staj I dersi: Sunum (%25), rapor (%25) ve genel sınav (%50) olacak şekilde değerlendirilir. Staj dersi geçme notu ilgili anabilim dalı öğretim elemanları tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

 

ECF 491 Staj III dersi: Alan çalışması (%10), ödev (%10) ve sunum (%80) olacak şekilde değerlendirilir. Staj dersi geçme notu ilgili anabilim dalı öğretim elemanları tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

 

ECF 392 Staj II, ECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I, ECF 499 Kurum Stajı, ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı IIve ECF 594 Serbest Eczane Stajı dersleri:

 • Staj yapılan eczane mesul müdürü/hastane eczanesi yetkilisi/kurum yetkilisi tarafından verilen not %30, staj raporu notu %20 ve staj jürisi tarafından sözlü/yazılı sınava verilen not %50 olacak şekilde değerlendirilir.
 • ECF 291 Staj I, ECF 392 Serbest Eczane Stajı I, ECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I, ECF 499 Kurum Stajı, ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II ve ECF 594 Serbest Eczane Stajı II derslerini alan öğrencilerin genel sınava girmesi zorunludur.
 • Yazın yapılan Staj ECF 392 Serbest Eczane Stajı I, ECF 495 Endüstri Stajı, ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I, ECF 499 Kurum Stajlarının sınavları takip eden güz döneminin üçüncü haftası içinde yapılır.
 • Sözlü/Yazılı Staj Sınavına giremeyen öğrencilerin sınavları, ilgili dönemin sonunda Bütünleme Sınavları döneminde yapılır
 • Staj notları Fakülte Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

 

Madde 8. Staj Komisyonlarının Belirlenmesi ve Görevleri

Stajların organizasyonu, yürütülmesi, eşgüdümü, değerlendirilmesi ve denetlenmesinde staj komisyonları görev yapar. Staj komisyonları Fakülte öğretim üyelerinden ve mesleğin farklı alanlarını temsil eden kişilerden oluşur. Görev süreleri iki yıldır. Staj Komisyonlarında görev alan öğretim elemanlarının anabilim dalları ve görev kapsamları aşağıda bildirilmiştir.

ECF 291 Staj I: Farmasötik Teknoloji

 

Görev Kapsamı

 • Öğrencileri bu staj kapsamında verilen konularda bilgilendirmek,
 • Öğrencilerin staj devam ve başarı durumlarını Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,

 

ECF 392 Staj II: Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Farmasötik Kimya, Serbest Eczacılar

Görev kapsamı

 • Stajlar sırasında öğrenilmesi gereken kısımları belirlemek,
 • Staj dönemlerinde eksikliği farkedilen hususlar üzerinde Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde

bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
  • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (staj sorumlusu eczacıdan gelecek değerlendirme raporu, öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,
  • Staj dersi sınav programını yapmak,

 

ECF 491 Staj IIIKlinik Eczacılık

 

Görev Kapsamı

 • Öğrencileri bu staj kapsamında verilen konularda bilgilendirmek,
 • Öğrencilerin staja devam ve başarı durumlarını Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,

 

ECF 495 Endüstri Stajı: Analitik Kimya, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Radyofarmasi, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Eczacılık Temel Bilimleri.

Görev Kapsamı

 • Endüstri stajı için stajyer öğrenci kabul eden İlaç firmalarını belirlemek,
 • Endüstri stajına başvuran öğrencilerin mülakat tecrübesi kazanması ve firmalara ön yerleştirilmesi

konusunda mülakat yapmak ve firmalara yerleştirilmesini sağlamak,

 • Staj sırasında öğrenilmesi gereken konuları belirlemek ve eksikliği farkedilen kısımlar üzerinde

Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
 • Staj raporlarını değerlendirmek,
  • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (ilaç firması staj sorumlusundan gelecek değerlendirme raporu, öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,
  • Staj dersi sınav programını yapmak,

 

ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I: Biyokimya, Eczacılık İşletmeciliği, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık, Radyofarmasi, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Hastane Eczacısı

Görev Kapsamı

 • Hastane stajı için başvuran öğrencilerin seçtikleri hastanelerin uygunluğunu kontrol etmek
 • Staj sırasında öğrenilmesi gereken konuları belirlemek ve eksikliği farkedilen kısımlar üzerinde

Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
 • Staj raporlarını değerlendirmek,
  • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (hastane staj sorumlusundan gelecek değerlendirme raporu, öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav sonuçları gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,
  • Staj dersi sınav programını yapmak,

 

ECF 499 Kurum Stajı: Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Radyofarmasi, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmakoloji

Görev Kapsamı

 • Kurum stajı için başvuran öğrencilerin seçtikleri kurum yerlerinin uygunluğunu kontrol etmek
 • Stajlar sırasında öğrenilmesi gereken konuları belirlemek ve eksikliği farkedilen kısımlar üzerinde

Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
 • Staj raporlarını değerlendirmek,
  • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (kurum staj sorumlusundan gelecek değerlendirme raporu, öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav sonuçları gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,
  • Staj dersi sınav programını yapmak,

 

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II: Biyokimya, Eczacılık İşletmeciliği, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık, Radyofarmasi, Farmasötik Biyoteknoloji, Hastane Eczacısı

 

Görev kapsamı

 • Hastane Eczacılığı Stajı için başvuran öğrencilerin seçtikleri hastanelerin uygunluğunu kontrol etmek,
 • Stajlar sırasında öğrenilmesi gereken konuları belirlemek ve eksikliği farkedilen kısımlar üzerinde

Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
 • Staj raporlarının değerlendirmesini yaparak dönem sonunda öğrencilerin sınavını yapmak,
 • Staj döneminde denetleme yaparak öğrencilerin staja devam durumlarını takip etmek,
  • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (hastane eczanesi staj sorumlusundan gelecek değerlendirme raporu, öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav sonuçları gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,
  • Staj dersi sınav programını yapmak,

 

 

ECF 594 Serbest Eczane Stajı: Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Farmasötik Kimya, Serbest Eczacılar

Görev kapsamı

 • Stajlar sırasında öğrenilmesi gereken kısımları belirlemek,
 • Staj döneminde denetleme yaparak öğrencilerin staja devam durumlarını takip etmek,
 • Staj dönemlerinde eksikliği farkedilen kısımlar üzerinde Fakültemiz Dekanlığı’na önerilerde

bulunmak,

 • Staj raporu hazırlama kurallarını belirlemek,
 • Staj raporlarının değerlendirmesini yaparak dönem sonunda öğrencilerin sınavını yapmak
 • Stajın genel değerlendirmesini yapmak (staj sorumlusu eczacıdan gelecek değerlendirme raporu,

öğrencinin hazırlayacağı rapor ve sözlü sınav gözönüne alınarak) ve Fakültemiz Dekanlığı’na bildirmek,

 • Staj dersi sınav programını yapmak,

Madde 9- Sıradışı durumlar:

Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda, Hacettepe Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi doğrultusunda Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Madde 10- Yürütme:

Bu esas ve ilkeler Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr