Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I ve ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II Yönergesi

ECF 507 MEZUNİYET PROJESİ DERSİ-I ve ECF 508 MEZUNİYET PROJESİ DERSİ-II Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, Bologna sürecine uyum çalışmaları (Bologna Projesi) kapsamında Eczacılık Fakültesi Eğitim Programında 9. yarıyılda yer alan ECF 527 Mezuniyet Projesi (1.3.2) (zorunlu) dersinin kapatılarak yerine 9.yarıyılda yer almak üzere  ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I (1.3.2) ve 10. yarıyılda yer almak üzere ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II (1.3.2) derslerinin  zorunlu ders kapsamında açılması nedeniyle, adı geçen derslerin ne şekilde yürütüleceğini ve böylece öğrencilerin adı geçen derslerden elde edecekleri kazanımları en yüksek düzeye çıkarmak ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 9. yarıyılda açılan ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I’i ve 10.yarıyılda açılan ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II’yi kapsar.

Dayanak

Madde 2. Bu yönerge,Bologna sürecine uyum çalışmaları (Bologna Projesi) kapsamında Eczacılık Fakültesi Eğitim Programında yer alan derslere ilişkin değişikliklerle ilgili 29.01.2013 tarih ve 2013/04 sayılı Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen

  1. Öğrenci: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans öğrenimi gören kişileri,
  2. Danışman: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini,
  3. Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni,
  4. Dekanlık: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nı,
  5. Anabilim Dalı: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde bulunan anabilim dalını,
  6. Liste: Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından önerilen proje konu başlıklarından oluşan metni,
  7. Jüri: Mezuniyet projesini değerlendirecek Fakülte öğretim üyesi/görevlisini,
  8. Rapor: ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I için hazırlanan raporu,
  9. Proje: ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II için hazırlanan projeyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Dönemleri, Proje Konularının Belirlenmesi, Yürütülmesi ve Değerlendirme

Ders Dönemleri

Madde 4. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I 9. yarıyılda ve ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II 10.yarıyılda olmak üzere aynı eğitim öğretim yılında açılan, Fakülte öğretim üyeleri tarafından yürütülen zorunlu derslerdir.

Proje Konularının Belirlenmesi ve Yürütülmesi

Madde 5. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I ve ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II aynı öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında aynı konu ile yürütülür. Öğretim üyesinin/görevlisinin geçerli mazereti (sağlık raporu ve resmi görevlendirmeler vb) nedeniyle projeye devam edememesi durumunda, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile aynı anabilim dalından başka bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak belirlenir.   ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II’nin önkoşulu, ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I’i almak ve başarılı olmaktır.

Madde 6. Fakülte öğretim üyeleri/öğretim görevlileri belirledikleri iki proje konu önerisini bağlı bulundukları Anabilim Dalı Akademik Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunmak zorundadır. Bir önceki yıl iki öğrenciye danışmanlık yapan öğretim üyesi/öğretim görevlisi ile mezuniyet projesi dersini alıp, dersten kalan öğrencisi olan öğretim üyesi/öğretim görevlisi bir proje konu önerisini Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar. Proje konuları teorik olarak verilir. Geçerli mazereti (sağlık raporu ve resmi görevlendirmeler vb) nedeniyle proje konusu veremeyecek öğretim üyesi bu durumunu Anabilim Dalı Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Proje önerileri Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile her sene en geç bahar yarıyılı genel sınav haftasının son gününe kadar Dekanlığa gönderilir.

Madde 7. Dekanlık, Anabilim Dallarından gelen proje konularını içeren listeyi, genel sınav haftasını takip eden ilk toplantıda Fakülte Kurulunun onayına sunar. Öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından önerilen 1. konular ile Liste-1, 2. konular ile Liste-2 oluşturulur.

Madde 8. Fakülte Kurulunun onayladığı liste ve konu seçim günü, Dekanlık tarafından öğrencilere 9. Yarıyılın ilk haftası içinde duyurulur. Genel akademik ortalaması 3.00’ın üzerinde olan öğrenciler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan akademik ortalama sıralama listesine göre onaylı proje listesinden (Liste-1 ve Liste-2) proje konularını sıra ile seçerler. Genel akademik ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan akademik ortalama sıralama listesine göre, proje konularını Dekanlıkta gerçekleştirilen ve öğrencinin kendisinin çektiği kura ile, öğrencinin katılmaması durumunda ise Dekanlık tarafından kura ile belirlenir. İlk kura torbasında Liste-1’de bulunan proje konuları yer alır. Bu torbadaki tüm konular bittikten sonra Liste-2’deki proje konularının yer aldığı kura torbasına geçilir. Oluşturulan öğrenci-danışman-konu listesi, Dekanlık tarafından öğretim üye ve görevlilerine yazılı olarak bildirilir.

Madde 9. Konusu belirlenen öğrenci, ilk iki hafta içerisinde proje danışmanı öğretim üyesi/görevlisi ile görüşerek çalışma takvimini oluşturur.

Madde 10.“Literatür tarama, proje yazım kuralları, bilimsel etik kurallar” ve “sunum teknikleri” gibi konularda Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde genel bilgilendirme toplantıları yapılır. Projenin hazırlanması ve sunumu bu bilgilendirmeler doğrultusunda yapılacağından, bu toplantılara öğrencilerin katılımı zorunludur.

Değerlendirme

Madde 11. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I raporu, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”si esas alınarak hazırlanır ve genel sınav haftası başına kadar öğrenci tarafından Danışmanınabir CD ile beraber basılıbir nüsha halinde teslim edilir.

Madde 12. ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II raporu, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü“Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge”si esas alınarak en az 25 ve en fazla 50 sayfa (kapak sayfası ve kaynaklar dahil) olacak şekilde hazırlanır. Dekanlık tarafından dönem başında belirlenen tarihte öğrenci tarafından Danışmanına ve jüri üyelerine basılı olarak teslim edilir.

Madde 13. Jüri,danışman ile birlikte toplam üç  Fakülte öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. Danışman dışındaki jüri üyelerinin en az biri farklı anabilim dalından olmalıdır. Bir öğretim üyesi/görevlisi kendi anabilim dalı dışında en fazla 3 öğrencinin jüri üyesi olabilir. Danışman öğretim üyesi/görevlisi tarafından önerilen jüriler, ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından10. yarıyılın ilk üç haftası içinde teklif edilir ve Dekanlık tarafından onaylanır.

Madde 14. ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II kapsamında hazırlanan proje,10.yarıyılda Dekanlık tarafından belirlenen haftada sözlü olarak jüri üyelerine sunulur. Yirmi dakika sözlü sunum ve takibenondakika soru-cevap kısmından oluşan sunum, jüri üyeleri tarafından değerlendirilir.  Sunum yapılması zorunludur. Sunumlar herkese açık olarak yapılır.

Madde 15. ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II raporu, jüri üyelerinin önerileri doğrultusunda yapılan düzeltmeler ve danışman onayından sonra, jüri üyelerinin imzasının bulunduğu onay sayfasıyla birlikte, genel sınav haftası başına kadar ciltlenmiş (ya da spiralli) üç nüsha halinde Danışmana ve jüri üyelerine teslim edilir.Ayrıca raporun CD’ye kaydedilmiş hali de Danışmana teslim edilir.

Madde 16. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I’nin başarısı “devam %5, yarıyıl içi çalışmalar %45 ve rapor %50” olacak şekilde danışman tarafından H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak belirlenir. Derse devamın takibi için, her hafta Danışman tarafından öğrenciden yoklama alınacaktır. alınır.

Madde 17. ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II’nin başarısı “devam %5, yarıyıl içi çalışmalar %20, sunum %30 ve rapor %45” olacak şekilde H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak belirlenir. Sunum ve raporun değerlendirilmesi, danışman ve jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ortalaması alınarak yapılır ve değerlendirme formuna işlenerek danışman tarafından öğrenciye bildirilir.  (Bu cümle ile formun teslim edilmesi söz  konusu olacak mı? Form teslim edilmeyecek ise “sözlü olarak bildirilir” ifadesinin kullanılması daha uygun olacaktır diye  düşündüm.

Madde 18. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersine devam etmeyen öğrenci devamsız, ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi-I raporunu genel sınav haftası başına kadar teslim etmeyen öğrenci ise başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenci bütünleme sınavı haftası başına kadar, raporunu hazırlar ve rapor danışmanından tarafından değerlendirilirek, not verilir. onay alırsa geçer not alabilir. ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersinden devamsız ya da başarısız olarak kalan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim yılında aynı proje konusu ve aynı danışmanla projeyi tekrarlamak zorundadır.

Madde 19. ECF 508 Mezuniyet ProjesiDersi-II’de projenin kopyalama yapılarak yazılması, sunum yapılmaması, pojenin zamanında teslim edilmemesi durumlarında öğrenci başarısız sayılır. Jüri, başarısız olan öğrenciler için rapor yazarak başarısızlık nedenini Dekanlığa bildirir. Öğrencinin, ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II raporunun jüri üyelerinin önerisi doğrultusunda düzeltilmiş son halini genel sınav haftası başına kadar Danışmanına ve jüri üyelerine teslim etmemesi veya raporun yetersiz olması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve bütünleme sınavı haftası başına kadar telafi etmesi durumunda danışmanından onay alırsa geçer not alabilir.

Başarısız olan öğrenci bütünleme döneminde aynı jüri tarafından Madde 17’ye göre tekrar değerlendirilir.  Mezuniyet durumunda olan ve ECF 508 Mezuniyet Projesi Dersi-II’den başarısız olan öğrencilere tek ders sınavı hakkı tanınabilir. Öğrenci, tek ders sınavında aynı jüri tarafından değerlendirilir.

Madde 20. Bu yönerge …………………………….tarihinden itibaren geçerlidir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr